logo

   Č  i  n  n  o  s  t

    2 0 1 2 


OS

ve

ZNOJMĚ
                                        
               
Vznikne opět tradice znojemského korza?

 

Se vznikem znojemských alejí  (1804) a Kopalova (dnes Komenského) náměstí postupně vznikla tradice korzování, t.j. setkávání se
na  veřejnosti, předvádění nové módy, uvádění mladíků a dívek do dospělé společnosti a zesílila zvláště tehdy, když na rohu alejí vznikla
kavárna „Corso“ (1871) .Kavárna se časem stala nejmódnějším společenským zařízením,  kde bylo třeba se ukázat, nejlépe večer a vstup
byl pro pány v obleku a pro dámy v odpovídající toaletě.Na znojemské korzování vzpomínají generace od konce 19. století (Adolf Foyt,
Bruno Brehm) i ve 20.století (Margarette Haberzettel, Karel Jakl) vždy s velkým dojetím.
Po sametové revoluci v roce 1989 se zdálo, že úpadek společenského života se zastaví. Opak byl pravdou. V éře divokého kapitalizmu
devadesátých let byla dokonce kavárna Corso proměněna v prodejnu nábytku (!). Z cukrárny na protějším rohu vznikla prodejna oděvů
různé kvality a tak se studenti gymnasia a zdravotní školy po vyučování hned rozprchnou. Park obsadili sociálně slabí občané. A hudební
altán v Horní aleji „vyspravený“ v r. 1970 pak už žádnou hudbu nehostil – promenádní koncerty se jaksi samočinně zastavily v polovině
šedesátých let, snad i v souvislosti se stavbou sportovní tribuny, která zabrala notnou část parku. Na naléhání Okrašlovacího spolku byl
alespoň opraven meteorologický altánek. V roce 2008 bylo postupně upraveno Komenského náměstí i s ústředním obeliskem, ale parky
kolem hradeb dál podléhaly devastaci – péče o ně byla dlouhodobě jen minimální. Nakonec bylo několik přestárlých stromů skáceno,
aniž by byly nahrazeny novými, trávníky byly opakovaně rozkopávány a vedou tudy různé roury a kábly. Komplexní revitalizace alejí je
v nedohlednu.
Okrašlovací spolek ve Znojmě oslavil letos koncem jara svých 20 let činnosti a při té příležitosti se naši členové setkali s podobně
zaměřeným sdružením z Prostějova. Tam v rámci prostějovského okrašlovacího spolku existuje i dámská sekce : kloboukový klub. Právě
ten byl inspirací pro znojemského ing. Karla Fialu a jeho manželku Lenku : zorganizovali korzování v historických kostýmech počátku 20.
století v Horní aleji, tak jak tomu bývalo dříve.Krásné nedělní odpoledne 2. září 2012 a sluncem ozářené barevné listí stromů bylo kulisou této „performance“, k tomu hrálo i dívčí kvarteto z Brna, prostě po padesáti letech promenádní koncert s korzem v parku. Podávalo se víno, bylo vytištěno i zvláštní vydání  „Znojemského nedělníku“ a na pořádek dohlížel obecní policajt, neboť poklidnou atmosféru se snažila narušit sufražetka a básník-revolucionář.Všichni se pak svorně sešli u jídla, vína a piva v zahradní restauraci Corso – jediného zachovalého zbytku opravdové kavárny  „Corso“.
Protože vše se skvěle vydařilo, jsme rozhodnuti akci příští rok zopakovat – doufáme totiž, že to oživí zájem nejen o společenský život
ve  městě, ale přispěje i k urychlené záchraně stárnoucích alejí. 


Brněnský salonní orchester
            foto: Karel Jakl
Brněnské dívčí kvarteto


Literatura a prameny:
Karel Jakl: Znojemské promenádní korzo. Sborník SOkA 2008, str. 73-77.
Jan Kozdas: Nástin historie Corsa ve Znojmě-vzestup a pád místních občanských elit. Sborník SOkA 2008, str. 30-60.

Pozn.: článek K. Jakla „Znojemské promenádní korzo“ viz též v rubrice „Paměť místa“ na našich webových stránkách. Dr. L. Černošek, září 2012.
   
zpátky úvod