logo
 


Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě  


.

Propozice pro udělování  

Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.

I.

Členové O.S. se rozhodli 1x ročně udělovat ocenění jednotlivcům nebo neziskovým organizacím za významný počin nebo dlouhodobou významnou činnost, týkající se města Znojma nebo tohoto regionu, a to v oblasti:


  1. kultury a vlastivědné práce (zvl.vydáním publikace, zorganizováním festivalu, sympozia, provozováním činnosti literární,výtvarné, hudební apod.)
  1. architektury a památkové péče (zvl. rekonstrukcí historického domu, péčí o takovouto nemovitost, umístění památky do krajiny nebo do města apod.)
  1. ekologie a tvorby krajiny (zvl.vysazováním alejí, provozováním ekologické dopravy, péčí o krajinný útvar apod.)
  1. vedení dětí, mládeže i dospělých k trvalým kulturním a duchovním hodnotám
 
II.
 
Kandidátem na ocenění se může stát občan našeho i cizího státu splňující výše uvedená kriteria. Může se jím stát také nezisková organizace. Může se jím stát i člen Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.- v tomto případě se cena udělí u příležitosti jeho významného životního jubilea.
 
III.
 
Návrhy přijímá od členů spolku ve stanoveném termínu vedení spolku, shromažďuje je a na předem určené řádné schůzi spolku je proveden výběr kandidátů hlasováním přítomných členů spolku. O vybrání kandidátů na ocenění rozhoduje nadpoloviční většina hlasujících.
 
IV.
 
Vedení spolku předjedná s vybranými kandidáty na ocenění,zdali chtějí toto ocenění přijmout a v případě jejich kladného stanoviska s nimi dojedná další nutné podrobnosti.
 
V.
 
Jako Ocenění uděluje O.S. diplom a věcnou cenu (např.knihu apod.). Ocenění je udělováno veřejně. Program celé akce navrhují a schvalují nadpoloviční většinou členové spolku na řádné schůzi spolku. Vedení spolku dojedná schválený program s příslušnými organizacemi, samosprávou města, zástupci medií a dalšími jednotlivci podle potřeby.
Spolek vyčlení přiměřený finanční obnos k zajištění důstojného průběhu ze svých zdrojů, může oslovit i sponzory.
 
VI.
 
Ocenění má sloužit ke zviditelnění práce oceněných i k jejich dalšímu povzbuzení
k práci pro náš region. Je udělováno každoročně, hodnotí se celý minulý rok.
Počet oceněných není stanoven, ale doporučuje se nepřekročit počet tří oceněných a případně dalšího jednoho oceněného za dlouhodobý nebo celoživotní přínos.
Ocenění může být spojeno s dalším kulturním programem, který navrhne a schválí O.S.
 
 
 
 
VII.
 
Tyto propozice byly projednány a schváleny na Valné hromadě Okrašlovací spolku ve Znojmě,o.s. dne 14.ledna 2009, čímž vstoupily v platnost.

           
zpátky úvod