logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Pozvánka

na výroční valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,
která se koná ve středu 9. ledna 2013 v 19 hodin
v restauraci „U Karla“, Mikulášské náměstí č. 6 ve Znojmě

Program:
  1. Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
  2. Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2012
  3. Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady
  4. Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2012
  5. Zpráva o stavu členské základny
  6. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2012
  7. Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové na dalších 13 měsíců
  8. Stanovení výše členských příspěvků a jejich výběr

Přestávka

     9. Plán práce na rok 2013
   10. Diskuse, různé
   11. Závěr, termíny dalších řádných schůzí spolku

   
 


Zajištěno  občerstvení - guláš za dobrovolný příspěvek (od  80 CZK).
Prosíme o hojnou účast. 


Za výbor spolku: Otto Bouda, předseda


zpátky úvod