OS ve Znojmě - logo OS Znojmo

 
 ost - alej
 OTEVŘENÝ DOPIS OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ ZNOJEMSKA
HEJTMANOVI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
MGR. HAŠKOVI


 


Vážený pane hejtmane,

píšeme Vám formou otevřeného dopisu ve věci velkého rozmachu výstavby větrných elektráren v regionu Znojemska. Naše občanská sdružení mají ve svých stanovách zakotven zájem o přírodu a krajinu, jejich ochranu před neuváženými a necitlivými zásahy člověka. Dlouhodobě také usilujeme o co nejširší veřejnou diskusi nad zásadními tématy, která se mohou dotýkat celé obce, města, potažmo celého regionu.

V regionu Znojemska vyrostla v roce 2005 pětice větrných elektráren v katastru obce Břežany poté, co obecní zastupitelstvo zamítlo uspořádání místního referenda v této věci, což požadovala petice 300 občanů Břežan (52 procent obyvatelstva obce). Další větrník vyrostl roku 2008 u Bantic na dohled od Znojma. Výsledkem těchto realizací je, že veškeré pohledy z Národního parku Podyjí a ze Znojma (např. vyhlášené vřesoviště Kraví hory aj.) přes Dyjskosvratecký úval k Pálavě jsou narušeny těmito novodobými industriálními prvky, které široko daleko nemají žádnou analogii, neznají proporci a přinášejí do malebné krajiny neklid. Nyní řeší orgány státní správy další dvě žádosti na výstavbu větrníků. Prvním je záměr společnosti Ráj dřeva s.r.o. na výstavbu 8 větrníků mezi Pavlicemi a Vranovskou Vsí a záměr společnosti Viventy česká s.r.o. postavit 3 větrníky na návrší nad Chvalovicemi. Pokud by byly záměry úředně povoleny a realizovány, vznikl by na Znojemsku nejhustší větrný park na Moravě, a to ve vzdálenosti pouhých několika málo kilometrů od unikátní městské památkové rezervace Znojmo, Národního parku Podyjí, Přírodního parku Jevišovka a rekreační oblasti Vranovské přehrady. Jelikož jsou plánované větrníky umisťovány na výrazná návrší, stanou se z velké dálky viditelnými body v poklidné venkovské, neindustrializované krajině, v případě Chvalovic nepřehlédnutelnými ze všech vyhlídek a věží historického města Znojma a jeho okolí. Pro turistický ruch a aspirace Znojma na seznam UNESCO by to mělo dle našeho soudu fatální vliv. Těžko si lze představit, že by mohly orgány státní správy a krajské samosprávy dopustit výstavbu vysokých větrníků v blízkosti Moravského krasu či Lednicko-valtického areálu. Návštěvníci by z toho asi nebyli nadšeni, protože na jižní Moravu přijíždějí právě kvůli její malebnosti a pěkné krajině. Naše občanská sdružení proto další záměry výstavbu větrných elektráren na Znojemsku odmítají a připojují se tak k deklarativnímu nesouhlasu Města Znojma, který byl formou usnesení zastupitelstva města vyjádřen dne 30. března tohoto roku.

Vážený pane hejtmane, obracíme se tímto na Vás jako na nejvyššího představitele kraje a jeho úřadu. Do problematiky výstavby větrných elektráren na jižní Moravě totiž velmi silně promlouvá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Jak jistě víte, plánům investorů vždy předchází posuzování orgány státní správy – nejdříve v procesu tzv. EIA (podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), poté v územním a stavebním řízení postupem podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). I když jsme se řízení EIA v případě záměru u Pavlic a Vranovské Vsi účastnili, jasně vyjádřili svá stanoviska a podložili je kvalitní odbornou studií i podporou širší veřejnosti, která v daném místě bydlí či vlastní nemovitosti, přesto rozhodl Krajský úřad JmK v prospěch záměru investora. V případě větrné elektrárny u Chvalovic vydal krajský úřad JmK i přes nesouhlas Města Znojma rovněž kladné stanovisko EIA (již na podzim 2007, tzn. dnes, po více jak dvou letech, by již nemělo být platné). V navazujícím územním řízení, které je nyní kvůli změně územního plánu přerušeno, pak dokonce došlo k tomu, že odbor životního prostředí kÚ JmK jako druhoinstanční orgán státní správy pro nás zcela nepochopitelně a argumentačně nepříliš podloženě zrušil procesně správně vydané stanovisko prvoinstančního orgánu ochrany přírody a krajiny. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, totiž záměr výstavby chvalovické elektrárny označil za neslučitelný se zájmy ochrany přírody a krajiny. Podle našeho názoru je nepřípustné, aby druhoinstanční orgán zasahoval do pravomoci věcného posuzování orgánu prvoinstančního, pokud je ono podepřeno závěry kvalitní studie od autorizované osoby (Ing. Bínová CSc.: „Znojemsko - Preventivní hodnocení krajinného rázu správního území podle § 12 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny“) a vyjádřeními občanské veřejnosti, která se podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. výkonu ochrany přírody a krajiny ex lege účastní.

Celá výše analyzovaná situace nás proto velmi zneklidňuje. Vede nás k úvaze, zda nemůže být Krajský úřad Jihomoravského kraje vůči Znojemsku nějakým způsobem zaujatý či ovlivněný. Jak je možné, že v jiných oblastech kraje, které jsou daleko více poznamenány průmyslovou činností, kraj větrné elektrárny opatrně odmítá, ale na Znojemsku je aktivně povoluje? Nevnesla by do situace více světla jasná, předem daná územně plánovací dokumentace, jež by vymezila plochy, kde si kraj dokáže větrníky představit a kde ne? Jako občané využíváme všech zákonných možností k tomu, abychom mohli u takto výrazných záměrů vyjádřit svůj názor a zabránili ničení krajiny, která nám byla našimi předky předána v úctyhodném stavu. Úřední moc je však mnohdy k občanským podnětům slepá, a proto Vás prosíme, vážený pane hejtmane, pomozte nám zachovat naši krajinu i nadále ve zdravém stavu - pro nás, návštěvníky našeho kraje i pro generace našich dětí!

Předem děkujeme za Vaši pomoc!

S pozdravem
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě o.s.

Občané pro Znojmo o.s.

Občanské sdružení Horizont Vranovská Ves

Za Znojmo přívětivější o.s.


Ve Znojmě dne 21.dubna  2010    

                                                                       

zpátky

index úvod