Dopis Městskému úřadu - odboru výstavby  (z 20. února 2014)

dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023      

   

 Ve Znojmě 20. února 2014
 

Městský úřad Znojmo – odbor výstavby
Obroková 1/12

Věc: Podnět k prošetření porušení stavebního zákona Městem Znojmem při probíhajících stavebních pracích
v Dolním parku ve Znojmě

 
Upozorňujeme stavební úřad ve Znojmě na zjevné porušení stavebního zákona, kterého se dopustilo Město Znojmo, investor revitalizace Městského parku ve Znojmě – v sektoru C2 Dolního parku, hned ve dvou případech: 

1) V minulém týdnu investor zahájil terénní a bourací stavební práce v daném prostoru. Došlo k odstranění povrchové zpevněné vrstvy parkových chodníků, aniž by byla splněna podmínka stavebního povolení č.j. MUZN 100919/2010 (spis zn. SMUZN Výst.13228/2010-Pv, nabylo právní moci 15. 12. 2010), str. 2 bod 17, která cituje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče takto: „Nálezy kamenných a kameninových dekorativně mozaikových odtokových žlábků budou po konzultaci s garantem NPÚ zakonzervovány nebo zapracovány do projektu revitalizace parku.“ Dle našich poznatků se skutečně v této lokalitě nacházely dochované části původních odtokových žlábků, které má NPÚ řádně fotodokumentovány z doby před zahájením stavebních prací. Nyní byly tyto cenné památky původní architektury parku nenávratně zničeny bezohledným postupem investora.

2) Před několika dny také došlo ke zboření nízké ohradní zídky Dolního parku u ulice Čermákovy, aniž by tato stavební akce byla součástí stavebního projektu schváleného citovaným stavebním povolením. Ke zboření zdi zejména chybí závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Proto se zcela jistě jedná o nezákonný stavební zásah a postup.

Žádáme stavební úřad, aby obě pochybení bez prodlení prošetřil a na základě toho udělil odpovídající postihy. Jsme znepokojeni pokračujícími nezákonnostmi investora při revitalizaci jednoho z nejcennějších veřejných parků ve Znojmě (absence archeologického výzkumu ve Středním parku, pokácení zimoviště chráněného druhu netopýra v Dolním parku apod.) Přejeme si být o výsledku šetření vyrozuměni na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

 S pozdravem  

 Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě


 přečtěte si odpověď MUZ OV

zpátky  úvod