Email - odpověď Městského úřadu  OPP  (z 28. března 2014)


Subject: RE: Revitalizace Městského parku ve Znojmě - C2
 
Komu: Jiří Kacetl
                    

Vážený pane doktore,

reaguji na Vaši žádost ze dne 24.3.2014.

Město Znojmo požádalo dne 7.2.2014 o závazné stanovisko k většímu rozsahu přezdění zídky, než bylo v předcházejícím závazném stanovisku k projektové dokumentaci povoleno.

K demolici došlo po podání žádosti o závazné stanovisko, ale před jeho vydáním. Po upozornění byly práce na zídce zastaveny. ZS jsme vydali před provedením nové zídky dne 3.3.2014 pod č. 75/2014. Vzhledem k tomu, že bylo o ZS požádáno před dokončením prací, bylo možné vydat ZS dle § 14. OŠKaPP nebude zahajovat řízení o porušení povinnosti stanovené zákonem, neboť závazné stanovisko bylo vydáno a Město po upozornění respektovalo další pokyny. Jedná se o zídku v ochranném pásmu městské památkové rezervace, která se neprojevuje v pohledech na památkovou rezervaci a není kulturní památkou.

OŠKaPP provedl před demolicí zídky místní šetření na žádost zástupce Města. Předmětem byla konzultace stavu zídky a návrh na přezdění její větší části, než bylo povoleno. OŠKaPP došel k závěru, že je nutné požádat o ZS a požádal NPÚ o vyjádření. Stavební úřad není povinen zúčastňovat se konzultací památkové péče. K dnešnímu dni není přezdívání zídky v rozporu s ustanoveními zákona o státní památkové péči.

Dle sdělení Města byly práce archeologickému ústavu oznámeny v dostatečném předstihu. Na oznámení archeologický ústav nereagoval.
Postup Města byl v souladu se zákonem o státní památkové péči. Jinou povinnost v případě, že se archeologický ústav neozve, Město nemá. Památkový ústav sdělil místo nálezu z roku 2003 až po odstranění asfaltu a podkladního betonu. V začátku prací se zástupce památkového ústavu kontrolních dnů v parku nezúčastňoval. Až v době po odstranění těchto vrstev se mi dostala do rukou fotodokumentace NPÚ. Po konzultaci s NPÚ a informaci, kde se fotografovaný žlábek nacházel, prošel zástupce Města cesty a objevil pouze torza, ze kterých jsme dle fotodokumentace usoudili, že se může jednat o žlábky. Po konzultaci s NPÚ byl nález oznámen místnímu muzeu, které vyhotovilo k tomuto nálezu zprávu. Nález nebyl dostatečně přesvědčivý a vznikl problém, jak naplnit podmínku závazného stanoviska, tj. torza konzervovat nebo zapracovat do projektu revitalizace.
Byla svolána konzultace s památkovým ústavem. Přítomní se shodli, že nález je v takovém stavu, že není důvodné ho zakonzervovat a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se nachází ve spodních vrstvách cest, není možné ho v originálu ani prezentovat.
Co se týká podmínky závazného stanoviska ze dne 22.9.2009, zapracovat žlábky do projektové dokumentace, nebyla památkovým ústavem požadována a závazným stanoviskem stanovena v dostatečném předstihu, tedy v PD k územnímu řízení, aby bylo možné požadovat provedení sond a o případných nálezech jednat a zapracovat je do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, před jejím vyhotovením. Problém se tedy řešil až v rámci stavby, po provedené revitalizaci ve Středním parku (bez žlábků) a až v době, kdy se památkový ústav začal o provádění prací zajímat a předložil fotodokumentaci žlábků z roku 2003. Do té doby stavba žádné žlábky nenašla. Jak byly nálezy z roku 2003 tehdy ošetřeny, dnes již není možné zjistit. OŠKaPP o tom nemá žádné informace, ani doklady a dle sdělení PhDr. Kozdase, není o jejich tehdejším způsobu konzervace doklad ani na NPÚ. To co bylo po upřesnění místa možného výskytu nalezeno, příliš nepřipomínalo nález z roku 2003. Jednalo se spíše o neohraničené plochy s vyskládanými valouny.

PD byla zpracována tak, aby se dešťová voda vsakovala v zatravněných plochách, nikoliv aby odtekla žlábkem z parku. Po zvážení možností dalšího řešení, po nálezu v Dolním parku, bylo dohodnuto, že žlábky prezentovány nebudou a jejich existence bude v parku připomenuta umístěním informační tabule s fotodokumentací z roku 2003 a 2014 v označeném místě nálezu.

Požadavek bagrování cest za přítomnosti památkového ústavu z jeho strany vznesen nebyl


Podle stavu, který mohu posoudit já, nálezy, o kterých jsme jednali, nebyly narušeny nějakým rozrytím. Objevily se po odmetení pískové vrstvy, která se nacházela pod betonovými podklady asfaltů. Jediné, co se mohlo stát je zatlačení žlábků koly aut. To, co jsme objevili, ale nebyly deformované lemované žlábky, ale pouze torza vyskládaných valounů.

V současné době je u nás v řízení žádost o odstranění nalezených fragmentů odtokového žlábku a umístění informativní tabule. Vyjádření NPÚ jsme již obdrželi. Ve vyjádření je uvedeno, že torzální nálezy žlábků již byly odtěženy. Toto tvrzení není pravdivé, v místě nálezů žádné práce neprobíhají. Město čeká na vydání závazného stanoviska. S umístěním informační tabule NPÚ souhlasí. Po dohodě s žadatelem jsem přislíbila vydání tohoto ZS v pondělí.

Z hlediska památkové péče tvoří park hranici mezi památkovou rezervací a jejím ochranným pásmem. Není prohlášenou kulturní památkou. Podmínky jeho ochrany nejsou tak přísné. Jeho hodnota je spatřována spíše v působení v pohledech na památkovou rezervaci, v pásu zeleně, která pozoruhodným způsobem lemuje historické jádro města.

S pozdravem

Ing. Alena Křivánková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor školství, kultury a památkové péče
Městský úřad Znojmo
Nám. Armády 1213/8
669 22 Znojmo

Tel.:  515 216 431
Mob.: 739 389 009
e-mail: alena.krivankova@muznojmo.cz


 Cc:  Pastrňáková Zuzana; Krátká Denisa
zpátky  úvod