dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023      

   

Ve Znojmě dne 26.června 2013

Rada města Znojma
Obroková 10
66902 Znojmo

Věc: Úhyn stromů ve Středním parku

Vážený pane starosto, vážená městská rado,
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě na své pravidelné schůzi dne 26.6.2013 projednal situaci, která vznikla ve Středním parku ve Znojmě po  vysázení nových stromů na jaře 2013 a se zděšením konstatuje toto:
  Více jak polovina nově vysázených stromů během jednoho měsíce uschla. Tím vznikl alarmující stav, který není možno řešit pouhým dosazením stejného druhu dřevin. Je potřeba urychleně a radikálně přehodnotit celou koncepci obnovy a tzv. „revitalizaci“ znojemských  parků, aby se již dál nevznikaly výrazné škody na životním prostředí, na rázu našeho města a jeho majetku.

    Okrašlovací spolek ve Znojmě žádá radu města aby:
1. vzniklou situaci co nejdříve projednala;
2. připravila veřejnou besedu s občany;
3. vzala na vědomí připomínky vzešlé z řad občanských sdružení k tomuto vážnému problému;    
4. pozastavila projekt brněnského atelieru Tišnova do prošetření úhynu stromů ve středním parku;
5. seznámila občany a Okrašlovací spolek ve Znojmě s výsledky šetření - co bylo příčinou zničení nové výsadby, kvalifikaci všech  zaměstnanců                k zahradnickým pracím, především těch, co řídili a  prováděli výsadbu,   vhodnost druhů vysazených stromů,  kdo nese zodpovědnost za výsadbu          a další pěstební údržbu a finanční zodpovědnost a rovněž vyčíslení škody;  

    Dále navrhujeme:
1. postupnou obnovu parků a další zeleně ve Znojmě výsadbou vhodných druhů,
2. systematické a řádné udržování zeleně,
3. vytvoření generelu zeleně s plánem údržby,
4. postupné vytvoření zeleného pásu kolem města.


   S pozdravem  

   Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě


 

zpátky  úvod