Dopis Městskému úřadu - odboru investic a správy nemovitostí  (z 27. června 2014)

dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023      

   

Ve Znojmě 27. června 2014
Městský úřad Znojmo                       

Ing. Eva Zvěřina
odbor investic a správy nemovitostí
Obroková 10

Věc: Připomínky a návrhy k projektu krytého bazénu ve Znojmě

Na základě veřejné výzvy k podání připomínek a návrhů k otázce nového krytého bazénu ve Znojmě a po důkladné diskuzi a kritické analýze všech faktů, které zazněly na veřejném projednávání v Louce, Vám jménem Okrašlovacího spolku ve Znojmě zasílám následující stanovisko.

Před odpovědí na otázku, jaký bazén a kde ho máme mít, je nutné definovat klíčové problémy stávající situace. Mnohé zazněly při veřejném projednání. Bylo především zdůrazněno, že nejpalčivější problém je dosluhující životnost technologie a již nevyhovující relaxační část. Odpověď současně leží v nalezení odpovědí na následující okruhy: a) ekonomické nákladovosti, b) urbanistického aspektu (poloha centrum / okraj města, dostupnost lázní pro širokou veřejnost a hlavně školy, pohledy na loucký klášter aj.) a c) potřeba zkvalitnění relaxační části lázní v podobě wellness. Jako ideální průsečík pozitivních odpovědí, navrhujeme toto řešení:


ponechat lázně v současné lokalitě

a postupně investovat do modernizace technologického zařízení během 3 až 4 měsíčních letních odstávek lázní. Tím bude zachováno lepší strategické a snadno dostupné řešení v centru, a přitom nedojde k dlouhodobému výpadku v dostupnosti sportovního vyžití pro plaveckou veřejnost. Na stavebním řešení navrhujeme nedělat kromě běžné a nutné údržby žádné rozsáhlé úpravy. Rozšíření relaxační části je možno při alokaci finančních prostředků řešit přístavbou v podélné ose lázní, a využít tak z části prostor opuštěných bazénů. Hlavní přínos tohoto řešení leží v oblasti investiční nákladovosti. Především dojde k obrovské úspoře oproti nové výstavbě či rozsáhlé přestavbě.

Současně je nutné konstatovat, že i v případě rozhodnutí o výstavbě nového bazénu v Louce by muselo dojít k zásadní investici do oprav stávající technologie lázní, neboť termín, kdy budou shromážděny potřebné zdroje na výstavbu novou, není možné podle našeho soudu ani odhadnout. Navíc musí toto rozhodnutí být v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Jakou prioritu bude mít tato investice ve srovnání s dalšími neodkladnými akcemi, zůstává samo o sobě otázkou. Při výstavbě nového bazénu v prostoru plovárny Louka zůstává nezanedbatelnou otázkou co se strategickým prostorem na náměstí Svobody. Při zvažované výstavbě sportovní haly by se celkové náklady na komplexní řešení vyšplhaly až k půl miliardě korun.


Domníváme se, že námi navrhované řešení by vyhovovalo absolutní většině občanů. Rovněž by byly splněny všechny požadavky plynoucí z kvality občanské vybavenosti odpovídající dnešní době, a to s relativně malými náklady. Konečně by zůstal zachován volný zelený prostor při nároží Melkusovy ulice a Za Plovárnou, který dává tolik vyniknout monumentalitě komplexu kláštera v Louce.


Karel Fiala


místopředseda Okrašlovacího spolku přečtěte si odpověď MUZ odboru investic a správy nemovitostí

zpátky  úvod