TISKOVÁ ZPRÁVA  (z 5. května 2017)

dopis hlavička
 ZNOJEMSKÝ I BRNĚNSKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD


POCHYBILY PŘI POVOLOVÁNÍ STAVBY


HASIČSKÉ STANICE NA MANSBERKU


TISKOVÁ ZPRÁVA

Náš Okrašlovací spolek ve Znojmě obdržel na konci dubna t. r. zprávu od JUDr. Stanislava Křečka, zástupce veřejné ochránkyně práv ČR – ombudsmanky, o výsledku šetření ve věci umístění stavby nové požární stanice ve Znojmě na Mansberku (ul. Pražská, u Kolonky). V této zprávě zástupce ombudsmanky konstatuje, že znojemský stavební úřad pochybil v červenci 2015, když nepřizval náš spolek do územního řízení k této novostavbě, i když o zájmu spolku účastnit se řízení od začátku věděl. Podobně jako spolek nebyli stavebním úřadem osloveni dokonce ani vlastníci přilehlých obytných domů na ulici Na Návrší.

Kladné územní rozhodnutí vydal stavební úřad v tichosti 3. července 2015 a ve známost vlastně vešlo až díky novinovým zprávám z února 2016. Spolek proto ihned sepsal podnět k nadřízenému stavebnímu úřadu (Krajskému úřadu Jihomoravského kraje), aby zahájil ve věci přezkumné řízení. Brněnský stavební úřad se však nezachoval nestranně (bylo totiž před krajskými volbami a vznik hasičské stanice byl jedním z předvolebních taháků hejtmana za ČSSD M. Haška). Postup znojemského úřadu byl potvrzen a naše účastenství zamítnuto. I tento postup brněnského krajského úřadu nyní zástupce ombudsmanky označil za chybný! Při výstavbě hasičské stanice totiž došlo k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, kvůli kterým mají spolky právo se řízení účastnit. Zástupce ombudsmanky rovněž potvrdil dosti pádný argument našeho spolku, že novostavba je v rozporu s platným územním plánem města Znojma, neboť výška věže na sušení hadic výrazně překračuje maximální povolenou výškovou hladinu zástavby v dané lokalitě. I zde lze podle našeho názoru pozorovat nestandardní postup úředníků, jednajících pod tlakem vládnoucích politiků.

Jelikož podle zákona není možné přezkoumávat platná rozhodnutí, která jsou starší jednoho roku, nemohl úřad ombudsmanky zahájit další kroky směřující k nápravě protizákonného postupu obou zmíněných stavebních úřadů. Pouze oba úřady s pokáráním o výsledcích svého šetření vyrozuměl. Tím je věc uzavřena.

Okrašlovací spolek ve Znojmě považuje zprávu úřadu ombudsmanky za velké zadostiučinění. Několikrát byl totiž v proradničních médiích verbálně napaden představiteli vedení města Znojma za to, že chce "kverulantsky" stavbu hasičské stanice zdržovat. Proto bychom rádi uvedli před znojemskou veřejností věci na pravou míru:

Náš spolek nikdy nezpochybnil nutnost, aby znojemští hasiči měli při své nelehké práci odpovídající prostory a technické zázemí. To je zcela bez diskuse. Chtěli jsme pouze, aby byla zavčas otevřena veřejná debata o tom, kde má nová hasičská stanice ve Znojmě vyrůst. Starosta V. Gabrhel byl k tomu přitom již v prosinci 2014 ústy našeho člena Jiřího Kacetla (Pro Znojmo/STAN) vyzván na zasedání zastupitelstva města. Veřejně jsme chtěli diskutovat o dalších možných stavebních parcelách pro nový sdružený objekt jak pro hasiče, tak i pro rychlou zdravotnickou záchrannou službu. Jako nejvhodnější se nám jevily stále volné městské pozemky u Přímětické a Únanovské ulice (vedle Městského lesíka), které by byly optimální pro bezprostřední napojení na budoucí silniční obchvat a na velkou okresní nemocnici. Pozemky na Mansberku, tedy za areálem Policie ČR na Pražské ulici, by byly bývaly podle našeho názoru i názoru nezávislých architektů a urbanistů ideální spíše k zástavbě rezidenční (vilová čtvrť s úchvatnými výhledy na Hradiště a historické jádro Znojma!). Směna těchto pozemků v majetku státu (ministerstva vnitra) za pozemky u Lesíka v majetku města Znojma by jistě bývala možná a racionální. Bohužel k této strategické veřejné debatě či diskusi nakonec vůbec nedošlo! Jak jsme již výše uvedli, povolení stavby proběhlo v roce 2015 v naprostém utajení. Naše reakce proto nemohla být jiná: bránili jsme u úřadů svá základní práva. Zástupce ombudsmanky JUDr. Křeček nám nyní dal ve všem za pravdu.

Nová hasičská stanice již roste a bude brzy dokončena. Přejeme hasičům co nejméně zásahů a hodně trpělivosti při jejich nelehké a obětavé práci pro veřejnost. Škoda jen, že neochotou krajských a městských orgánů samosprávy a státní správy diskutovat s aktivní občanskou veřejností a znojemskými zastupiteli byla promarněna šance na pěknější estetickou tvář a lépe fungující urbanistickou skladbu našeho krásného města.

Ve Znojmě 5. 5. 2017

Otto Bouda, předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě

okraspol@seznam.cz

PhDr. Jiří Kacetl, zastupitel města Znojma

kacetl@atlas.cz

 
zpátky  úvod