Dopis Městskému úřadu - odbor investic a technických služeb  (z 12. srpna 2014)

dopis hlavička

          IČO: 456 69 023      

   

Ve Znojmě 12. srpna 2014
                     
Městský úřad ve Znojmě
odbor investic a technických služeb
Oboroková 10
Znojmo


Vaše č.j.:


Věc: Budova tzv. Ringšpílu v Dolním parku – nesouhlas se záměrem přístavby


Okrašlovací spolek ve Znojmě se dlouhodobě zajímá o dění v Městském parku. Se znepokojením jsme přijali informaci, že Město Znojmo nechalo ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZŠ nám. Republiky vyhotovit přípravnou studii rekonstrukce a rozšíření historického objektu tzv. Ringšpílu, dnes detašované školní budovy v Dolním parku.
Okrašlovací spolek ve Znojmě tímto vyjadřuje nesouhlas se záměrem další výstavby či přístavby v této lokalitě Dolního parku. Vedou nás k tomu tyto důvody:

1) Celá plocha Dolního parku coby části Městského parku leží na okraji znojemské městské památkové rezervace a není v platném územním plánu vedena jako stavební plocha, nýbrž jako plocha nezastavitelné veřejné zeleně.

2) Uvažovaná přístavba by podstatným způsobem zakryla pohledy na památkově chráněný pás pozůstatků gotického městského opevnění Znojma. Připomínáme, že míra dochování znojemských gotických hradeb je v rámci Moravy i celé ČR unikátní.

3) Přístavbou by se zmenšila plocha parku, který má sloužit k odpočinku a rekreačním procházkám občanů i návštěvníků města. V dobách totalitního režimu museli občané Znojma strpět necitlivé stavební zásahy do plochy Horního parku (tribuna stadionu), další "ukrojení" (doufejme dočasné) představuje zábor pekárny v Dolním parku. Nedopustíme, aby se podobné situace opakovaly a drahocenná plocha historických městských sadů byla nadále bez závažného důvodu zmenšována! V tom se odvoláváme i na znění zákona o ochraně přírody a krajiny, které nám v těchto věcech dává plná procesní práva účastníků řízení.

4) Naopak vítáme zamýšlenou opravu, výškové snížení a půdorysné zmenšení hmoty Ringšpílu do podoby, v jaké se budova nacházela ještě na začátku 20. století, a to podle historické plánové dokumentace a fotografií, se kterými architektonický ateliér očividně pracoval. Budova tak bude sice omezeně, ale přesto i nadále moci sloužit potřebám základní školy, popřípadě bude moci být využita i pro jiné edukační či kulturní účely. Takto nastíněná citlivá rekonstrukce budovy musí probíhat pod vedením zkušeného architekta a pod dohledem aktivní občanské veřejnosti.

5) V této souvislosti upozorňujeme na potřebu směrové, půdorysné rehabilitace boční aleje parku, lemující vnější pás hradeb, do které zasahuje část starší přístavby Ringšpílu a také již zmíněný, plotem ohrazený zábor pekárny. Parkoviště pekárny na ploše historického parku vnímáme jako dosud neodstraněné břemeno z doby totalitního plánování a přehlížení starých tradic a hodnot.

6) Chápeme důvody, které vedly Sdružení rodičů při ZŠ nám. Republiky k žádosti o rozšíření budovy v parku. Jako jedno z řešení se jistě nabízí pružnější distribuce zejména přespolních žáků mezi znojemskými školami a větší interference zřizovatele do kvality znojemských základních škol. Není jistě dobré, pokud jedna či dvě školy ve Znojmě mají přeplněné třídy až po zákonnou hranici, zatímco v jiných školních budovách jsou třídy poloprázdné. Lze též očekávat, že po skončení současného "boomu" dětí rodičů ze silných ročníků 70. let dojde v průběhu následujících deseti let opět k poklesu počtu prvňáčků. V takovém případě by se jakékoli rozšiřování kapacit školy ukázalo jako nadbytečné. Bude-li přesto ZŠ nám. Republiky kvůli svým kvalitám trvat na rozšíření, bylo by možné uvažovat o adaptaci další části sousedního bytového domu na nám. Republiky 11, kde již dnes škola využívá horní patro s ředitelnou.

Členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě jsou ochotni a připraveni o všech těchto otázkách jednat se zainteresovanými stranami. Daná problematika byla totiž opakovaně předmětem diskusí na pravidelných schůzích našeho spolku.

S pozdravem

Otto Bouda
předseda Okrašlovacího spolku přečtěte si odpověď MUodboru investic a technických služeb

zpátky  úvod