Dokument:   Stanovisko občanské iniciativy k usnesení RM  Znojma (z 30.1.2014)

Předmět: Usnesení RM - stanoviska členů pracovní komise

Ve Znojmě 5. února  2014
Vážená paní architektko,
 
v reakci na Vámi tlumočený poslední požadavek vedení města si dovolujeme sdělit následující.
Naše představy a ideové zadání pro požadované úpravy stávajícího projektu revitalizace jsme sdělili v našem písemném vyjádření přečteném a předaném do Vašich rukou na posledním jednání pracovní komise pro architekturu dne 16. ledna 2014. Souhlasíme se schváleným stavebním projektem Ateliéru Tišnovka pro prostor C2 ve většině aspektů, požadujeme však provést následující úpravy:
 
1) Podstatou našeho sporu pro chystanou revitalizaci sektoru C2 a všechny následující sektory je mobiliář parku.
Upozorňujeme, že Okrašlovací spolek ve Znojmě již 8. prosince 2012 zaslal starostovi města Ing. Gabrhelovi kalkulaci a porovnání cen mezi návrhem moderního mobiliáře Ateliéru Tišnovka a naším návrhem historizujícího mobiliáře. Náš návrh mobiliáře v této kalkulaci vychází městskou pokladnu levněji než návrh Ateliéru Tišnovka. Důsledně trváme na volbě historizujícího mobiliáře, který je shodný s mobiliářem již používaným v MPR Znojmo. I nyní se s takovým mobiliářem počítá pro chystanou rekonstrukci Divišova a Jezuitského nám. a Velké Michalské (projektovanou rovněž Ateliérem Tišnovka!). Zásadním důvodem pro tento náš postoj spatřujeme v dochovaných viditelných prvcích této části parku – historizující keramické kašně, dominantě tohoto prostoru, a původních vstupech z ulice Čermákovy a nám. Republiky, kde budou rekonstruovány historizující litinové oblouky s osvětlením. Další důvody uvádíme v citovaném přípise pro komisi z 16. ledna 2014, který již členové rady města obdrželi.

 2) Naše výhrady směřují rovněž k podobě oválného parteru s historizující kašnou. Odmítáme zbytečné novátorské řešení se soustřednými elipsoidními segmenty vegetace proloženými dlažbou, jak navrhuje Ateliér Tišnovka. Upozorňujeme členy rady města, že toto řešení nebylo obsahem dokumentace k územnímu rozhodnutí z roku 2009 a stavebnímu povolení z podzimu 2010, jedná se o recentní, patrně dodatečně schválený návrh ateliéru. Požadujeme, aby zahradnicko-architektonické řešení ctilo stále ve vzpomínkách živou tradici tohoto místa, tj. okrasné záhony v tradičním lázeňském stylu dle dochované historické fotodokumentace, kterou jsme předali na posledním jednání pracovní komise.

K navržené vegetaci v ostatních částech sektoru C2 se vyjádří členové druhé pracovní komise. S pobytovým trávníkem na většině ploch C2, zejména v okolí dětského hřiště, souhlasíme.
 
 
Děkujeme za pochopení a očekáváme Vaše rozhodnutí ve věci!. 

 
Jménem občanské iniciativy “Zachraňme park” a s pověřením Ing. Jaromíra Boudného a Ing. Karla Fialy
 
zdraví
 
PhDr. Jiří Kacetl


 

zpátky  úvod