OS ve Znojmě - logo OS Znojmo

 
 devastace střední park  Zastavte devastaci znojemských parků

 
 

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
adresovaná Radě města Znojma a Zastupitelstvu města Znojma,
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo


Zastavte devastaci znojemských parků“

My, níže podepsaní občané, návštěvníci a přátelé Znojma, chápeme nutnost citlivé obnovy znojemských parků.
Nesouhlasíme však se způsobem, jakým byla zahájena jejich revitalizace.

1.    Funkci parku nelze posuzovat jen z hlediska kulturního, estetického či architektonického. V dnešní moderní době
       stále více na důležitosti získávají ostatní funkce: fyzikální, biologické, klimatické a hygienické. Park by měl být oázou klidu,
       kde lidé odpočívají a relaxují.
2.    Znojemské parky byly založeny v roce 1804 a patří ke kulturnímu dědictví našeho města. Jsou svébytným živým
       ekosystémem, který využívají nejen lidé, ale i velké množství živočichů. V parcích byl zaznamenán například výskyt 28 druhů
       ptáků. Na stromy proto nelze pohlížet jako na neživý mobiliář. Parky nemohou být vnímány jako technická plocha.
3.    Z dendrologického posudku, který zpracoval Ing. Jan Machovec, vyplynulo, že ve znojemských parcích je 127
       rizikových stromů. Část z nich již byla vykácena a do 5 roků má být vykáceno ještě zbývajících 95 stromů. Ostatní stromy
       lze podle tohoto posudku ponechat.
4.    V Prostřední aleji však byly vykáceny i zdravé stromy, a to nejen v aleji, ale i u budovy gymnázia, které nebránily
       pokládce vodovodního potrubí.
5.    Páteřní kaštanová alej má být nahrazena červenolistým kultivarem javoru klenu (Acer pseudoplatanus cv. Purpurascens).                  Tato forma má zelenou pouze lícovou stranu listů, rubová strana je po celé vegetační období fialová.
6.    Revitalizace má být provedena výhradně z rozpočtu města Znojma, a to ve výši 100 milionů Kč.

Proto požadujeme:

1.    Aby byly pokáceny jen rizikové stromy, které ohrožují návštěvníky parku.
2.    Aby parky byly rozděleny do více částí, které budou revitalizovány postupně, vždy v časovém odstupu nejméně 10 let.
3.    Aby pro záměr pokládky inženýrských sítí byla navržena taková opatření, která budou v maximální míře šetřit zdravé stromy.
4.    Odmítnutí záměru použití červenolistého javoru horského ve všech třech parcích, který se v parkové výsadbě používá pouze jako        solitér,neboť ve větším počtu působí pochmurně. Chceme, aby se naši potomci procházeli pod zelenou, nikoliv pod fialovou              klenbou stromů.
5.    Použití jiné vhodnější, nejlépe domácí dřeviny, například lípy srdčité, neboť javor klen je mohutnou dřevinou vlhkých podhorských        poloh s hrubou texturou, která stanovištně neodpovídá vinařskému regionu Znojemska.
6.    Aby obnova parků byla provedena šetrným ekonomickým způsobem, který by nezatížil rozpočet města. Proto požadujeme              redukci projektu o zbytné technické úpravy.
7.    Veřejné projednání upraveného záměru revitalizace s občany města Znojma.
8.    Zveřejnění všech uzavřených smluv se všemi společnostmi v rámci projektu“Revitalizace znojemských parků“, jakož i všechny            znalecké posudky, usnesení a vyjádření všech dotčených orgánů, a to přehlednou formou na internetových
       stránkách: www.znojmocity.cz.
 
zastavte devastaci znojemských parků

Děkujeme.

Ve Znojmě dne 1. 12. 2012

Autor petice: Petr Lazárek, 17. listopadu 28, 669 02 Znojmo

Kontaktní adresa pro podepisování podpisových listin

Lékárna U sv. Ducha, s.r.o., nám. Svobody 1553/2, 669 02 Znojmo

Za petiční výbor:

- Petr Lazárek, předseda OS „Za Znojmo přívětivější“ 17. listopadu 28, 669 02 Znojmo

- Alžběta Brzkovská, Pod Skalou 164, Suchohrdly, 669 02 Znojmo

- Mgr. Jaroslav Surman, Rooseveltova 1011/39, 669 02 Znojmo Podepište tuto petici na webu:

zastavte devastaci znojemských parků

                                                                       

zpátky

index úvod