OS ve Znojmě - logo OS Znojmo

 
 devastace střední park  Zachraňme Městský park ve Znojmě!

 
 

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
adresovaná Radě města Znojma a Zastupitelstvu města Znojma,
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo


„Zachraňme Městský park ve Znojmě!“


My, níže podepsaní občané, návštěvníci a přátelé Znojma, chápeme nutnost obnovy Městského parku ve Znojmě. Nesouhlasíme však s dosavadním necitlivým a finančně náročným způsobem obnovy, zejména s dalším holosečným způsobem výměny centrální aleje.   

1.    Znojemský Městský park, založený v roce 1804 a zvelebovaný jako "rodinné stříbro" až do poloviny 20. století, patří ke kulturně-historickému a přírodnímu dědictví našeho města.

2.    Podobně jako v roce 2012, kdy byl k našemu zděšení prakticky vymýcen Střední park a kdy jsme jako občanská veřejnost požadovali citlivější přístup k revitalizaci parku (viz naše komuniké z Kina Svět adresované vedení města 16. října 2013), zásadně nesouhlasíme, aby se obdobně postupovalo nyní i v Dolním parku, kde znojemská radnice na rok 2016 plánuje faktickou likvidaci centrální aleje.

3.    Masové kácení v Dolním parku by mělo zásadní negativní dopad na životní prostředí ve Znojmě, již tak výrazně zhoršené prohlubujícím se klimatickým suchem a dopravním průtahem, procházejícím souběžně s tímto parkem.  


Proto požadujeme:

1.    Aby revitalizace zbývajících částí Městského parku respektovala jeho někdejší kulturně-historické a přírodní hodnoty, byla ekologicky šetrnější, ekonomicky pro město únosnější a aby při ní nebyly ohroženy základní funkce parku;

2.    Aby nyní plánovaná obnova Dolního parku byla rozdělena do více částí, které budou realizovány v časovém odstupu nejméně 5 až 10 let, a aby při ní, obdobně jako v jiných moderních evropských městech, byla uplatněna metoda průběžné šetrné dosadby; 

3.    Aby byla použita jiná náhradní kosterní dřevina, neboť plánovaný javor klen je mohutnou dřevinou vlhkých podhorských poloh s hrubou texturou, která stanovištně neodpovídá vinařskému regionu Znojemska; navrhujeme proto, aby byla zvolena stanovištně vhodnější, nejlépe domácí dřevina, například lípa srdčitá nebo javor mléč;  

4.    Aby pro záměr pokládky inženýrských sítí byla navržena taková opatření, která budou v maximální míře šetřit zdravé stromy; 

5.    Aby podle výše uvedených kritérií upravený záměr revitalizace Dolního parku byl veřejně projednán s občany města Znojma;

6.    Aby výše uvedená kritéria byla v budoucnosti uplatněna i při revitalizaci Horního parku.


Předem děkujeme za kladné vyřízení naší petice!

Ve Znojmě dne 21. 10. 2015                                                               


Autor petice: Petr Lazárek
   
Za petiční výbor:
Otto Bouda, Petr Lazárek, Ing. Jaromír Boudný

 
Dolní park - 2012

Střední park - 2013


Tuto petici můžete podepsat na webu:

Zachraňme městský park ve Znojmě
                                                                       

zpátky

index úvod