logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Stanovisko OS k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku 


Městský úřad Znojmo      
Odbor životního prostředí
nám. Armády 1213/8        
66902 Znojmo                  
             


Věc: Stanovisko k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku  (C1, C3/1 a C3/2.1)


-    Nesouhlasíme s plošným kácením dřevin v zbývající části Dolního parku a požadujeme, aby kácení probíhalo v časových odstupech 5 až 10 let. Požadujeme proto, aby investor předložil konkrétní etapizaci revitalizace Dolního parku v tomto duchu a aby do celkového objemu revitalizačních prací byl zahrnut i parkový pozemek dnes pronajatý pekárně při ulici Kollárova a především objekt tzv. Ringšpílu, využívaný ZŠ nám. Republiky. Obě parcely jsou součástí řešení v platném stavebním povolení k revitalizaci Městského parku ve Znojmě a musejí být řešeny zároveň s okolními pozemky, aby nedošlo k porušení celistvosti revitalizačních prací. V případě, že se tak nestane, hrozí, že budoucí stavební práce související s úpravou dotyčných pozemků mohou ohrozit mladou výsadbu a vnesené investice do povrchů a mobiliáře.

-    Nesouhlasíme s počtem stromů, které investor požaduje na jeden zátah pokácet. A navrhujeme, aby bylo kácení rozloženo v čase. V příloze dokládáme fotografie, které dokazují, že postupná dosadba a postupné omlazování alejí je arboristický praktikováno a ve světě běžně používáno. Tento požadavek odůvodňujeme takto: 1) jednorázové kácení, ke kterému na sklonku roku 2012 došlo v Středním parku, vyvolalo u velké části znojemské veřejnosti zděšení a poměrně masivní občanský protest, ve kterém bylo požadováno, aby kácení v budoucnosti probíhalo v časových odstupech tak, aby v jeden okamžik nezmizel celý park; 2) v posledních letech se výrazně mění klimatické podmínky na Znojemsku, přibývá suchých a horkých období a občané města požadují ve vyprahlém centru města co nejvíce vzrostlé zeleně. Pokud má vzrostlý strom v parku perspektivu minimálně 5 let, není možné, aby správní orgán ochrany přírody a krajiny povolil jeho pokácení, neboť žádná náhradní výsadba nemůže plně nahradit ekologický potenciál vzrostlého stromu (zastínění, zvyšování vlhkosti a snižování teploty, lepší filtrace vzduchu, snížení prašnosti). Dříve se k těmto aspektům až tak striktně nepřihlíželo, současný vývoj klimatu však našemu požadavku dává plně za pravdu.

-    Rizikové dřeviny ohrožující zdraví a bezpečnost obyvatel města Znojma byly již vykáceny v zimě 2013/2014 a poslední kusy ještě v zimě 2014/2015. Domníváme se proto, že zbývající dřeviny v Dolním parku mají tedy aspoň krátkodobou perspektivu a zaslouží si naši péči a velmi opatrný přístup při otázce jejich kácení.

-    Městský park ve Znojmě, součást Městské památkové rezervace Znojmo, jejího ochranného pásma a také součást nemovité kulturní památky městského opevnění, je zahradní historický urbanisticko-architektonický komplex, který měl svůj stavebně-historický vývoj a ten dosud nebyl patřičně analyzován, a to ani v průběhu územního a stavebního řízení v roce 2009 a 2010 (to totiž konkrétní rozsah kácení nebyl přesně znám!), čímž byl porušen zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Požadujeme, aby Městský úřad ve Znojmě (a jeho složky dle organizačního řádu) tuto analýzu stavebně-historického vývoje v rámci tohoto řízení předložil, neboť bez této analýzy není možné objektivně vyhodnotit urbanisticko-architektonickou návaznost požadovaného kácení na historické jádro města Znojma, které je městskou památkovou rezervací ze zákona.


Z výše uvedených důvodů a do předložení požadovaných dokumentů vyjadřujeme nesouhlas se záměrem investora.  Otto Bouda
předseda

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Mikulášské náměstí č. 3
669 02 Znojmo

Ve Znojmě dne 12. 8. 2015

            
                                               
zpátky úvod