logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Stanovisko ZZP k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku 


Městský úřad Znojmo      
Odbor životního prostředí
nám. Armády 1213/8        
66902 Znojmo                  

Věc: Stanovisko k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku


Naše občanské sdružení Za Znojmo přívětivější sděluje touto cestou jako účastník řízení stanovisko k záměru kácení dřevin a křovin v části Dolního parku na p.č. 1536, k.ú. Znojmo – město (č.j. MUZN59649/2015). Zároveň se omlouváme, že z důvodu čerpání plánované dovolené se nemůžeme řízení zúčastnit osobně.

1.    Nesouhlasíme s navrhovaným plošným kácením dřevin ve zbývající části Dolního parku a požadujeme, aby kácení probíhalo v časových odstupech alespoň 5 až 10 let. Požadujeme proto, aby investor ve smyslu tohoto požadavku předložil konkrétní etapizaci revitalizace Dolního parku.
2.    Nesouhlasíme s počtem stromů, které investor požaduje naráz pokácet, a navrhujeme, aby bylo kácení rozloženo v čase, jak ostatně bylo znojemskou radnicí při předchozích jednáních slíbeno. Navrhujeme proto, aby byla uplatněna metoda průběžné šetrné dosadby, která je v jiných městech a státech běžně používána. A že je průběžná dosadba alejí možná, ukazují i příklady ze Znojma – viz např. alej lísek na Jarošově ul. nebo alej jírovců v parčíku na Žižkově náměstí. Tento požadavek odůvodňujeme takto:
-    jednorázové kácení, ke kterému na sklonku roku 2012 došlo v Středním parku, vyvolalo u velké části znojemské veřejnosti zděšení a poměrně masivní občanský protest, ve kterém bylo požadováno, aby kácení v budoucnosti probíhalo po jednotlivých stromech nebo malých skupinách (nejrizikovější jedinci) v časových odstupech tak, aby v jeden okamžik nezmizel celý park;
-    Dostatek vzrostlých stromů ve městě je zásadní pro zmírnění extrémních projevů počasí. Přibývá suchých a horkých období, a občané města proto oprávněně požadují ve vyprahlém centru města co nejvíce vzrostlé zeleně. Pokud má vzrostlý strom v parku perspektivu minimálně 5 let, není možné, aby správní orgán ochrany přírody a krajiny povolil jeho předčasné pokácení, neboť žádná náhradní výsadba nemůže plně nahradit ekologický potenciál vzrostlého stromu (zastínění, zvyšování vlhkosti a snižování teploty, lepší filtrace vzduchu, snížení prašnosti). Dříve se k těmto aspektům bohužel nepřihlíželo, současný vývoj klimatu však našemu požadavku dává plně za pravdu.
3.    Rizikové dřeviny ohrožující zdraví a bezpečnost obyvatel města Znojma byly již vykáceny v zimě 2013/2014 a poslední kusy ještě na jaře 2015. Domníváme se proto, že zbývající dřeviny v Dolním parku mají tedy alespoň krátkodobou perspektivu 5 – 10 let, a zaslouží si naši péči a velmi šetrný přístup při otázce jejich kácení.

4.    Dále požadujeme, aby do celkového objemu revitalizačních prací byl zahrnut i parkový pozemek dnes pronajatý pekárně při ulici Kollárova a objekt tzv. Ringšpílu, využívaný ZŠ nám. Republiky. Obě parcely jsou součástí řešení v platném stavebním povolení k revitalizaci Městského parku ve Znojmě a musejí být řešeny zároveň s okolními pozemky, aby nedošlo k porušení celistvosti revitalizačních prací. V případě, že se tak nestane, hrozí, že budoucí stavební práce související s úpravou dotyčných pozemků mohou ohrozit mladou výsadbu a vnesené investice do povrchů a mobiliáře.
5.    Dále nesouhlasíme s plánovaným druhem javorem horským (Acer pseudoplatanus), který je navržen jako kosterní dřevina pro budoucí obnovené aleje v Dolním parku. Znovu zdůrazňujeme, že do klimaticky suchého a velmi teplého Znojemska, je tento druh naprosto nevhodný. S odkazem na odbornou literaturu a časopisy (naposledy například časopis profesionálních zahradníků „Zahradnictví“ – číslo 7 a 8/2015) doporučujeme tyto ekolgicky a stanoviště vhodnější druhy:
-    dub pýřitý (Quercus pubescens)
-    dub zimní (Quercus petraea)
-    javor mléč (Acer platanoides)  
-    lípa malolistá (Tilia cordata)
-    břestovec západní (Celtis occidentalis)
6.    Upozorňujeme, že povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb. je potřeba i u dřevin č. 195 a 200 i přesto, že mají obvod menší než 80 cm. Podle vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení pro dřeviny s obvodem menším než 80 cm nevyžaduje, ale pouze za předpokladu, že nejsou součástí stromořadí. Uvedené dřeviny ale rostou přímo v kácených stromořadích. Je překvapivé, že tyto zákonné podmínky příslušní úředníci městského úřadu neznají.
7.    Poukazujeme na skutečnost, že při naposledy provedeném kácení na jaře 2015 nebyla splněna podmínka rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje č.j. JMK 61834/2011 ze dne 17.8.2011 stanovující, že pokácené kmeny s dutinami měly být, v rozsahu min. 1/10 objemu, uloženy na vhodné místo v rámci parku.
8.    Městský park ve Znojmě, součást Městské památkové rezervace Znojmo, jejího ochranného pásma a také součást nemovité kulturní památky městského opevnění, je zahradní, historický a urbanisticko-architektonický komplex, který měl svůj stavebně - historický vývoj a ten dosud nebyl patřičně analyzován, a to ani v průběhu územního a stavebního řízení v roce 2009 a 2010 (to totiž konkrétní rozsah kácení nebyl přesně znám!), čímž byl porušen zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Požadujeme, aby Městský úřad ve Znojmě (a jeho složky dle organizačního řádu) tuto analýzu stavebně-historického vývoje v rámci tohoto řízení předložil, neboť bez této analýzy není možné objektivně vyhodnotit urbanisticko-architektonickou návaznost požadovaného kácení na historické jádro města Znojma, které je městskou památkovou rezervací ze zákona.

Z výše uvedených důvodů a do předložení požadovaných dokumentů vyjadřujeme nesouhlas se záměrem investora.  


Ing. Robert Stejskal Ph.D.                                              Petr Lazárek
tajemník OS                                                                       předseda OS 


OS Za Znojmo přívětivější
17. listopadu 28
669 02 Znojmo


Ve Znojmě dne 19. 8. 2015             
                                               
zpátky úvod