logo

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky    


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 


MÍSTNÍ ŠETŘENÍ VE ZNOJEMSKÉM HORNÍM PARKU! 


Dne 16. 6. 2017 se zástupci Okrašlovacího spolku ve Znojmě zúčastnili úředního místního šetření v Horním parku ve Znojmě ve věci záměru pokácení 61 kusů stromů v boční aleji a na širším prostranství vedle ní. To měla být další etapa městem plánované akce -  tzv. revitalizace parků. Místního šetření se zúčastnil statutární místostarosta města ing. Hekrle, zástupci přizvaných městských odborů, Zeleně města Znojma, brněnského ateliéru Tišnovka a přihlášených spolků. Odborným průvodcem byla ing. arch. Wagnerová z ateliéru Tišnovka v Brně.  
U stromů, které už nyní byly označeny červenou značkou, a tak určeny k vykácení, byly ing. arch. Wagnerovou proneseny tyto argumenty:

 •   1.    Některé stromy mají současně malou délku dožití, méně než 5 let
 •   2.    Některé potenciálně ohrožují chodce
 •   3.    Některé jsou příliš blízko plánované postranní cesty pro chodce. Ta bude mlatového charakteru a zpevněna obrubníky. Kořenový systém stromů by tedy mohl být narušen při                 výkopových a jiných pracích.
 •   4.    Boční alej má být jednodruhová, má zde být vysazen dub červenolistý. 
 •   5 .  Jehličnany na střední ploše se Tišnovce nehodí do koncepce, i když jsou zdravé. I menší poškození nebo odchylný růst byly interpretovány jako potenciální nebezpečí, zvl. v zimě.
       
S těmito argumenty zásadně nesouhlasíme, neboť:

 •   1. Potenciálně nebezpečné stromy v počtu 21 kusů již byly v Horním parku vykáceny. V případě akutního nebezpeční (při vážném poškození stromu) vznikne samozřejmě potřeba              rychlého kácení. Takový strom ale nebyl při tomto místním šetření nalezen.
 •   2. Při práci na budování cesty bude nutno dodržovat vyhlášku o ochraně stromů (Česká technická norma ČSN 839061: technologie vegetačních úprav v krajině a ochrana stromů,                porostů a  vegetačních ploch při stavebních pracích) a nepoužívat těžkou techniku, která by mohla poškodit kořenový systém.
 •   3. Plánovanou cestu je možno mírně zúžit nebo přiměřeně posunout tak, aby byla i s obrubníky v dostatečné vzdálenosti od stávajících stromů.
 •  4.  Dub červenolistý není původní dřevina jižní Moravy, je tedy velká možnost jeho úhynu, malého dožití nebo napadení škůdci a onemocnění stromu. (Pozn.: zatím ještě nebyl                    dostatečně vysvětlen hromadný úhyn stromů ve Středním parku, kde byly vysázeny nepůvodní dřeviny).
 •  5. Případným vykácením boční aleje se zásadně změní mikroklima v Horním parku. Je pak nutno očekávat zrychlené prosychání stromů v páteřní aleji. Kromě toho tato boční, stále           celistvá alej zachycuje prudké odpolední slunce a udržuje v celém parku příjemnou teplotu, vlhkost a stín. Připomínáme, že ve Znojmě jsou letní vedra opravdu velká a ucelená             plocha parků je schopna – téměř jako jediná – poskytnout dostatečný stín.
 •   6. Není možno opomenout estetický účin celé boční aleje, zejména celistvost stromořadí podél hradby.
 •   7. Některé tzv. málo perspektivní stromy mají často jen malé poškození nebo vadu, např. malou dutinu kolem 10 x 5 cm, mírnou odchylku od těžiště a pod. Stačilo by vhodné                    prořezání nebo jiná odborná úprava. Nutná bude taky urychlená ochrana stromů před psí močí. 
 •   8. Konstatujeme, že některé nedostatky ve vzrůstu nebo ve zdravotním stavu stromů byly zaviněny dlouhodobou nedostatečnou a nesystematickou údržbou. Ani současné zlepšení            údržby ještě není dostatečné.
 •   9. Není možno „odepsat“ jehličnany jen proto, že se to někomu nehodí do koncepce. To by potom znamenalo, že tyto stromy mají smůlu, že vyrostly ve znojemském parku. Žádáme        proto o nové prověření zdravotního stavu, zvláště u těchto jehličnanů v Horním parku.
 • 10. V průběhu místního šetření jsme upozornili na některé hrubší nesrovnalosti mezi prezentovaným stavem stromů, provedeným pí Wagnerovou a našimi poznatky. Podrobný rozpis s        čísly stromů provedl ing. Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí, který nám byl i odborným poradcem v této problematice. Z výše uvedených důvodů zamítáme celý záměr                pokácení 61 kusů dřevin. Navíc požadujeme naplánovat náhradní výsadbu za minulé kácení v Horním parku (t.j. 21 kusů dřevin) opět do Horního parku, alespoň v tom rozsahu,              který bude možný a bude opět řádně prodiskutován. S tímto stanoviskem z uvedeného místního šetření a jeho závěry byli seznámeni členové Okrašlovacího spolku ve Znojmě na            jeho nejbližší schůzi  v červnu 2017.   
             

Zápis provedl dr. Lubomír Černošek, člen spolku, který se zúčastnil i místního šetření.:


 
                                          
zpátky úvod