logo
 

Zachraňme naše parky

Zachraňme  naše  parky


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 


Vídeň -  aneb: místo holoseče je na místě péče

V roce 2015 oslavila Vídeň velkolepě 150. výročí otevření vídeňské okružní třídy (Wiener Ringstrasse), císařem Františkem Josefem I. - 1. května 1865. Tento bulvár, jeden z nejhezčích světa, je 4 km dlouhý a s jeho výstavbou bylo započato v roce 1857. Při plánování této třídy bylo také rozhodnuto, že jí bude lemovat alej a to čtyři řady stromů, dvě řady na každé straně. Bylo rozhodnuto vysázet 2000 stromů. Ředitel městských zahrad, botanik Rudolf Siebeck zakoupil v lesní školce v Rijece pro tuto alej Pajasany žláznaté (Ailanthus altissima), nechal je dovézt do Vídně a ještě před slavnostním otevřením Ringstrasse byly tyto stromy vysázeny. Vídeňským občanům se moc nelíbily, zdály se jim malé (velikost 3 - 5 m) a vypadaly prý jako košťata.

 Vídeň Ringstrasse - 1872
Ringstrasse 1872, Michael Frankenstein, public domain

Dalším problémem byla změna klimatu, suchá vídeňská léta stromům nevyhovala. Listy opadávaly již v létě a stromy postupně usíchaly. Z počátku byly uschlé stromy nahrazovány novými pajasany, brzy však zvítězil názor, že je nutno vysadit stromy domácí, aby byly tyto stromy již od „mládí“ zvyklé na vídeňské klima a nebyly vysazovány žádnému stresu z dlouhé dopravy, proto byla v místě kde je dnes vídeňský  centrální hřbitov, ve Vídni XI. – Simmeringu, založena pro tyto účely první vídeňská školka. Jejím úkolem bylo, mimo jiné, i v praxi zjistit, které stromy se pro vídeňské klima nejlépe hodí. Postupně byly, jen uschlé, pajasany nahrazovány stromy z této školky. Nikdy nedošlo k holoseči, celá akce probíhala třicet let. Z těchto nově vysazených stromů jich ještě dnes kolem dvaceti zdobí překrásnou alej Ringstrasse. K těmto stromům patříly lípy, platany, javory a kaštany. Za celou dobu existence této čtyřřadé aleje nikdy nedošlo k hromadnému kácení, jen uschlé a nebo opravdu nebezpečné stromy jsou, po komisionálním posouzení a proměření, pokáceny a okamžitě nahrazeny novými. Počet stromů vzrostl na 4000.

O stromy na vídeňských ulicích, na zelených plochách a ve vídeňských parcích se starají dnes Městské zahrady –  MA 42 (magistrální oddělení).  Stromům se dostává náležité péče, všechny vídeňské stromy jsou očíslovány, jejich stav je veden v databázi, jsou pravidelně kontrolovány
a ošetřovány.

 Vídeň - MA  péče o stromy
Foto: MA 42 Vídeň

Obzvláštní péče je věnovaná starším stromům. V létech 1987-1991 byla, za normálního silničního provozu (po Ringstrasse projíždí denně 30.000 motorových vozidel), provedena u 2500 stromů z celkového počtu 4000 generální sanace. Tato sanace spočívala v kompletní výměně veškeré zeminy v kořeništi za zem novou a to za zeminu přinášející pro každý jednotlivý druh stromu ty nejlepší podmínky (granulát z lávy,borka apod. ) Ke stromům bylo zavedeno
i umělé zavlažování. Kolem stromů byly zřízeny příruby, aby byly kořeny co nejlépe chráněny. Druhá etapa sanace proběhla v roce 2005. Sanace prokázaly již v následujícím roce jasně viditelný úspěch. Stromy zůstaly až do podzimu zelené a listy začaly opadávat později.
 V létě jsou stromy postřikovány výživnou tekutinou a to ze spodu. Tato výživa pomáhá stromům lépe snášet působení výfukových zplodin.
Na podzim se opadané listí okamžitě odstraňuje, zvláštní péče je věnována listům kaštanů, jejich listy jsou oddělenně od ostatních vysáty a okamžitě spáleny, aby se jejich škůdce klíněnka kaštanová  (Cameraria ohridella) nemohl zazimovat. V zimě je  prostor uvnitř přírubového valu vyložen flísem, který brání pronikání soli  ze zimního posypu ke kořenům.


 Vídeň - Ringstrasse dnes
Ringstrasse dnes,Wiener Zeitung, 21.3.2016

Nově vysazovanými stromy na Ringstrasse jsou lípa a břestovec jižní (Celtis australis). Tyto stromy prokazatelně nejlépe snáší prostředí dnes silně frekventované ulice.

Vídeň- dosazování Vídeň- dosazování Vídeň- dosazování

Čerstvě dosazené stromy, Vídeň, Ringstrasse, 15.8.2015, foto: Karel Jakl


Několik zajímavostí ze života vídeňských stromů a alejí:


1.    Ve vídeňských ulicích je vysazeno 86.716 stromů, z toho:
  •     25.667 javorů
  •    14.806 líp
  •   10.996 kaštanů
  •   více jak 200 let starých je 36 stromů – 13 kaštanů, 8 lip, 5 dubů, 4 platany atd.
  •  se stářím mezi 100 a 199 lety je 3.371 stromů.

2.    Kácení stromu ve městě musí být povoleno, náhradní výsadba je regulována Vídeňským zemským zákonem z roku 1973 a stanovuje, že za každý pokácený zdravý strom o  obvodu 15 cm a více se musí za každých i načatých 15 cm obvodu vysadit jeden nový strom (např. za strom o obvodu 16 cm je nařízeno vysadit dva stromy). To znamená, že za planované vykácení 41 zdravých stromů ve znojemském Dolním parku by bylo, vzhledem k obvodu těchto stromů, ve Vídni třeba vysázet 389 nových stromů  (slovy třistaosmdesátdevět) a to v okruhu maximálně 300 m.


Prameny:

•    MA 42 – (Magistrátní oddělení 42 )  - https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/stadtgaerten.html   - 12.3.2016

•    Pokyny pro náhradní výsadbu,Vídeňský zemský zákon - L 540-000 z  15. srpna 1973

•    Okrašlovací spolek ve Znojmě: os_zn_zachranme_nase_parky_dolni_nahradni_vysadba_viden   - 6.1.2016

•    ORF - OE1:  O životě v přírodě, pořad k 150. výročí vzniku Ringstrasse, O korunách a promenádach, autor: Ing. Mag. Eva Hofer-Unger, 27.4. – 30.4.2015

.    Johannes Luxner, Gezählt, gemessen, inszeniert - Wien in Infografiken (Spočteno, změřeno, zinscenováno -  Vídeň  v Infografikách), Bohmann Verlag, Wien 2013
Autor: Karel Jakl, březen 2016

Dallší fotografie:

Parky v ČR a v Evropě

Péče o parky ve Vídni  
zpátky úvod