malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Jakub  Jiral

(*1884 - 
†1963)
ing. Jakub Jiral


Dlouholetý jednatel Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě ing. Jakub Jiral

(nar. 18. července 1884 v Mičovicích na Šumavě, zemřel
5. června 1963 ve Znojmě).
 

Jakub Jiral se narodil 18.7.1884 v Mičovicích na Šumavě(okr. Prachatice) a vystudoval lesní inženýrství v Praze.Po 1.světové válce nastoupil jako lesní rada do Znojma a svoje vědomosti
chtěl využít i v poválečném Zalesňovacím a okrašlovacím spolku ve Znojmě.Na Znojemsku byla tehdy velmi rozjitřená nálada, neboť převážně německé Znojemsko chtělo být začleněno do Rakouska jako tzv. Německá jižní Morava a situaci musela vyřešit v prosinci 1918 československá armáda, posílená o legionáře.Ve spolku situaci ovládal Němec Robert Mayr, příznivec odtržení Znojemska, proto zde nemohlo být o českém elementu ve spolku ani řeči.
I proto byl mladý ing. Jiral z výborové schůze 10.2.1920 vykázán. Až po uklidnění politických poměrů byla znovu obnovena činnost spolku a valná hromada dne 11.dubna 1921 zvolila svým předsedou dalšího Němce – Johanna Mucka, ale ten již projevil větší prozíravost a toleranci a Jakub Jiral byl jako první Čech zvolen do výboru. Čechů postupně přibývalo, schůze byly ještě řízeny německy a ing.Jiral dělal tlumočníka.
Až do roku 1928 byl ing.Jiral místopředsedou a na valné hromadě 15.2.1929 byl zvolen jednatelem. Pro svoji aktivitu se i v této funkci mimořádně osvědčil a mimo jiné přispěl svým článkem „Dějiny Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě“ do „Krásy našeho domova“ před sjezdem Svazu spolků ve Znojmě v roce 1931. Jednatelem byl za předsednictví dr.Mareše do roku 1934. Za německé okupace byl lesní rada Jiral ihned propuštěn ze služeb města Znojma a opustil odtržené pohraničí. V roce 1942 byl dokonce zatčen gestapem,vyslýchán a vězněn – záminkou byla jeho sbírka historických zbraní. Tu mu však Němci vrátili a byl opět propuštěn. Sbírka se definitivně ztratila až po zabavení komunisty po roce 1948.
Po 2.světové válce se několik občanů opět pokusilo Okrašlovací spolek obnovit a v dopisu Městskému národnímu výboru ve Znojmě z 20.4.1947 je Jakub Jiral uveden jako jednatel.
(Předsedou byl pan Hrnčíř). K tomu však nedošlo, neboť celý Svaz okrašlovacích spolků byl rozpuštěn a jeho majetek zabaven.
Jakub Jiral se ke své práci mohl vrátit jen krátce po válce. Hned po únorovém převratu 25.2.1948 byl penzionován a později přišel o dům a sbírku historických zbraní.
Ing.Jiral bydlel před válkou nejprve na ulici Do Lesek č.14, pak ve Střelecké ulici č.9 (dnes náměstí Armády, dům již neexistuje) a později na Haukově ulici (dnes ul.J.Palacha) č.4. Naposledy, několik let před svou smrtí, bydlel i s manželkou u svého vnuka Jaromíra Jirala na Máchově náměstí. Bývalý ředitel základní školy na ulici Mládeže Mgr. Jaromír Jiral vzpomíná, že ho dědeček, který už špatně chodil, posílal 3x denně k meteorologickému altánku na náměstí Komenského, aby zde zapisoval údaje o počasí. Ty Jakub Jiral hlásil – podle smlouvy – na Vysokou školu zemědělskou do Brna.
Ing.Jiral zemřel 5.6.1963 a je pohřben na znojemském hřbitově (urnový hrob 19-3/24).
Současný Okrašlovací spolek mu v roce 2012 in memoriam předal „Ocenění“ za dlouholetou činnost jednatele dřívějšího spolku. V roce 2015 byla spolu s KČT a MLZ  vyznačena „Cesta ing.Jakuba Jirala“ v Gránicích.

Autoři: Lubomír Černošek, Karel Jakl, 2012, 2015   


                                                                 
zpátky úvod