malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

160 let od postavení Kopalovy invalidovny "Ochrana za ochranu"  

(dnes Komenského náměstí, meteoaltánek)

V návaznosti na odhalení Kopalova pomníku v roce 1853 byla v dubnu 1854 založena Kopalova invalidní nadace pro veterány 10. praporu polních myslivců. Základ nadace tvořil zůstatek sbírky na Kopalův pomník (1 082 zlatých), další finance měla nadace získávat dobrovolnými dary a také z výnosu prodeje 500 kusů pamětní Kopalovy medaile od vídeňského medailéra E. Radnického. Ražbu medailí v c.k. Hlavním mincovním úřadu povolil císař František Josef I. bezplatně.

Kopalova medaile - líc  Kopalova medaile Kopalova medaile - rub

                                                     

Nakonec mohli být z nadačních prostředků zaopatřeni tři váleční invalidé. Znojemská městská rada se zavázala přispívat na jednoho invalidu dodávkami palivového dřeva a dvaceti zlatými ročně. Tento městem částečně dotovaný invalida dostal za úkol střežit Kopalův pomník a pečovat o údržbu jeho okolí. Sehnat vhodné ubytování pro tohoto invalidu v blízkosti pomníku se však ukázalo velmi nesnadné. Proto se nadační výbor na popud Matyáše Elsingera a ministerského sekretáře Böhma rozhodl opět oslovit všechny mecenáše s myšlenkou výstavby obytného domku – invalidovny pro hlídače Kopalova pomníku. Díky velkorysému příspěvku baronky von Gudenauové, rozené Ugartové, majitelky Kravska a Přímětic, a dalších šlechticů a také díky bezplatné dodávce stavebního dřeva a ozdobných dřevěných prvků od firmy průmyslníka Aloise Miesbacha byl tento záměr za celkové náklady 2 061 zlatých zrealizován. Přízemní cihelný domek na kamenném soklu s adresou Dolní předměstí č. 53 o půdorysu 12,3 x 6,6 metrů byl postaven znojemským stavebním mistrem Burgerem ve švýcarském stylu na místě dnešního meteorologického altánku na okraji Středního parku. Měl nazelenalou omítku a ozdoby z terakotově natřeného dřeva. Na průčelí do náměstí byl nápis, sestavený z velkých kovových písmen, SCHUTZ FÜR SCHUTZ (Ochrana za ochranu). Na vrcholku střechy vlály dvě vlajky: černo-zlatá císařská a červeno-zlatá moravská.

K slavnostnímu otevření invalidovny za přítomnosti generálmajora a ředitele loucké ženijní akademie Khautze von Eulenthala došlo v den čtvrtého výročí odhalení pomníku – 16. října 1857. Prvním obyvatelem domku a strážcem pomníku se stal již zmíněný štábní trumpetista a podmyslivec Josef Mahrer, který po boku Kopala v bitvě u Goita na jaře 1848 přišel o pravou nohu. Mezi dalšími strážci pomníku pak byli váleční invalidé Josef Sailer (1873-1898), Johann Pfoser (1898-1904), František Tomšíček (1904-1905), František Olešovský (1905-1909) a Johann Rössel (1909-1919).

Kromě malého bytu se v domku nacházela i samostatně přístupná muzejní místnost, tzv. Kopalův kabinet, s předměty upomínajícími na Karla Kopala a válku v Itálii v roce 1848. Průkopníkem myšlenky zřídit ve Znojmě toto minimuzeum byl opět Matyáš Elsinger, který pro tento záměr získal podporu podmaršálka von Kempena. Ten Kopalovu kabinetu věnoval spis se stručnými dějinami c.k. 10. praporu polních myslivců ve válce 1848/1849 a portrét plukovníka Kopala. Výzdobu kabinetu zajistil komitét ve spolupráci s obchodníky s uměleckými předměty Neumannem z Vídně a bratry Adamovými z Mnichova, literaturu k válečným dějinám poskytla knihkupectví Braumüller z Vídně a Cotta ze Stuttgartu.

Kopalova invalidovna

invalidovna v  Strack J. -  Kopalův pomník ve Znojmě, Vídeň, 1864

Dne 12. května 1910 byl celý Kopalův kabinet přestěhován z invalidovny do oválného sálu znojemského hradu, kde se stal součástí tehdy nově otevřené trvalé expozice městského muzea. Později, po první světové válce, byl Kopalův kabinet přestěhován do dvou místností v 1. poschodí východního křídla zámku, vedle hlavního schodiště. Domek invalidovny byl roku 1930 demolován. Po roce 1945 byl zrušen i muzejní Kopalův kabinet.
Kopalova invalidovna Kopalovo (dnes Komenského ) náměstí - 1925


Nabízí se prostá otázka k veřejné diskusi: 

Artefakty jsou dodnes uchovávány v znojemských muzejních depozitářích. Nemohl by být Kopalův kabinet opět obnoven?PhDr Jiří Kacetl, květen 2017.

zpátky úvod