malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Konice

Jiří G.K. ŠevčíkKonice – poznámky k historii, 2009

Úvod

Okolnosti způsobily, že jsem se ocitnul jižně od Znojma, na svahu Kraví Hory za řekou Dyjí, v Konici.

V této malé vesničce se mi zalíbilo natolik, že jsem tam koupil starou rozdrbanou usedlost s vinicí. Lidé, se kterými jsem se tam setkal, mě hned zpočátku typicky českým způsobem ujišťovali o tom, že mnou plánovaná rekonstrukce této usedlosti s rozsáhlými sklepy opravdu stojí za námahu: „Takovou zříceninu bych nebral ani zadarmo, bože to bude práce, k čemu ti to bude, že by ses na to nevybodl... a podobně". Pří jedné z prvních obhlídek vybrané usedlosti mi padl do oka kámen s vytesaným letopočtem 1737. To ve mně vzbudilo zájem o osudy původních obyvatel této nemovitosti, kteří poznali jak robotu, tak napoleonské války, vznik a zánik Rakousko-Uherska, Československou republiku, Protektorát a Sudety a nakonec nucený odchod v roce 1945, definitivní přerušení dlouholeté kontinuity, konec všech dobrých i špatných let prožitých v Konici, v mikrosvětě každodenních velkých i malých starostí a radostí.

Historie 20. století jižní Moravy a tedy i Konice je poznamenána hlubokou nedůvěrou dvou etnik, odrážející poznámku N. Machiavelliho: „Když v důsledku náhod vznikne situace, že lid nikomu nedůvěřuje, protože byl v minulosti lidmi nebo okolnostmi podveden, potom je to pro tento národ nezadržitelná cesta do pekel". Historická dogmata 20. století jsou současně polopravdy a pololži. Nemají za následek prasklou přehradní hráz, havarující letadlo nebo špatný televizní signál, ale nacionálním jedem otrávené duše.

Domnívám se, že během 20. století došlo ke zničení mechanizmů spojujících současné poznatky se zkušenostmi dřívějších generací. Většina současných mladých lidí žije ve stavu permanentní přítomnosti a chybí jim organické spojení s vlastní minulostí. Historické polopravdy a pololži přestaly mít pro ně význam a to umožňuje jejich dlouhodobé přetrvávání. Nezájem o pravdivější poznání historie by pak mohl být klíčem k nežádoucímu návratu vlády Velkého bratra („Kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost"; G. Orwell, 1984). I proto tato publikace.

Mé vlastní životní osudy, emigrace, dlouholetý pobyt v cizině a opětná reemigrace, změny etnického i jazykového prostředí, mě dovedly k přesvědčení, že základním kamenem každého úspěchu jednotlivce i celé společnosti je především osobní angažovanost, tak jak vyplývá z hesla J.F. Kennedyho „Neptej se co může pro tebe udělat stát, ale zeptej se, co ty můžeš udělat pro stát". Proto něco dělej.

Předložená publikace o Konici není historickou studií, ale jen pokusem o objasnění pohnutek, které vedly k osídlení této malé lokality a přinést poznatky, které omezí tradované pololži. Text poznámek k historii Konice je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se věnuje globálním, sociálně politickým podmínkám, které určovaly život ve velkém společenství národů rakousko-uherského císařství. Druhá kapitola je věnována obci Konice a třetí osudům jedné konkrétní usedlosti, vlastněné nepřetržitě po dobu 208 let rodinou Fastenbauerů, která vzbudila můj zájem.

Ve svých poznámkách vycházím z přesvědčení, že historie není pouhý soubor letopočtů, ale že má sociální charakter, že je těsně propojena s životy lidí, s podmínkami k životu v té které oblasti. Proto je pozornost věnována i cenám zboží a služeb, které musely zajistit návratnost investice.

Předložený text také vyjadřuje můj obdiv ke všem těm lidem v dávné minulosti. K našim předchůdcům, kteří se kdysi lopotili se 14 metrů dlouhými trámy, pracně je dopravovali nevím jak a nevím odkud, aby z nich vybudovali 11 metrů vysokou střechu stodoly. Také vyslovuje obdiv těm lidem, kteří vyhloubili deset metrů pod povrchem země celkem 1000 kubických metrů sklepů v době, kdy kladka a páka byly jedinými známými nástroji mechaniky.

České a německé vydání textu je mým osobním příspěvkem k zahájení dosud neexistujícího dialogu nových občanů Znojemska s potomky bývalých obyvatel Konice. Je pokusem ulomit hroty téměř sto let trvající nedůvěry a podezřívavosti a umožnit společné vzpomínání nad starými alby, poslouchat vyprávění o tom, jak co kdysi bylo, kde co rostlo, kde se scházeli milenci a začít se společně domlouvat, kam půjdeme na dobrý pohárek.

Pojďte si povídat. Začněme.

Konice - archiv M.Klimtová
Pohled na Konici kolem roku 1937             archiv M. Klimtová
 
© Jiří G.K. Ševčík, Praha 2009
                                                                 
zpátky úvod