malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a

Slovo úvodem:   Město Znojmo se ve své dřívější podobě, a to až do příchodu Hitlera, vyvíjelo kontinuálně a jeho obyvatelstvo bylo relativně stálé, rodiny a rody si udržovaly svoji rodinnou a historickou tradici a paměť. Tím se také udržovala i paměť tohoto města a kraje.

V létě 1938 však začalo před Hitlerem utíkat nejprve židovské obyvatelstvo (z nejznámějších např. podnikatel Herbert Felix), ti, co nechtěli nebo nestačili utéci, byli nakonec deportováni do koncentračních táborů, kde byli takřka všichni zavražděni, takže po válce již znojemská židovská obec nebyla obnovena. Za své vzala i znojemská synagoga.
Před Hitlerem, po zabrání tzv. Sudet, tedy i Znojma a jeho okolí, v říjnu 1938 utíkalo nebo bylo vysídlováno i obyvatelstvo, hlásící se k české národnosti (mezi nejznámější patří např. bývalý český starosta města JUDr. Josef Mareš s rodinou).

Po prohrané válce  se karta obrátila a nyní bylo odsunuto zase německé obyvatelstvo ze Sudet (tedy i ze Znojemska), majetky zabaveny a předány dosídlencům z vnitrozemí republiky, ale i obyvatelům z jiných států (např. Rumunům apod.). Ti zhusta neměli k tomuto kraji žádný vztah a ani si ho nestačili za jednu generaci vytvořit.
Paměť místa tak byla přetržena po druhé.
Krátce potom došlo k  znárodnění, spojeném s  likvidací podnikatelů a živnostníků. Po únoru 1948, po nástupu komunistů k moci , proběhla první velká poválečná vlna emigrace.

Po srpnu 1968 druhá velká vlna emigrace. Tím se zpřetrhala většina vazeb mezi rodinami, sousedy a známými a začala se úplně vytrácet historická paměť místa. Navíc komunisté neměli zájem připomínat prosperující masarykovskou první republiku, natož Rakousko-Uhersko, proto historii všemožně překrucovali a zamlčovali. Na školách se dějiny učily ve stylu vítězné komunistické strany a o místní historii byl zájem minimální. Byly však i vyjímky: můžeme připomenout středoškolského učitele dějepisu Jakuba Trnku.
Další podstatnou věcí začala časem být i jazyková bariéra. Na školách se povinně učila zejména ruština a těch, kteří aktivně znali němčinu (kterou se dřív ve Znojmě běžně mluvilo a psalo) rychle ubývalo. Tak bylo stále méně lidi, kteří by mohli a chtěli číst ve starých, německy psaných novinách (Znaimer Wochenblatt a další) a vznikala tím další bílá a prázdná místa v historii zdejšího kraje.  
Bylo dobrým počinem Okresního archivu ve Znojmě, že od 80-tých let 20. století začal vydávat tzv. Ročenku (nyní Sborník), kde profesionální i amatérští nadšenci mohli publikovat výsledky svých historických místních bádání. Tím jsou tyto publikace cenné a nenahraditelné až do dnešní doby.

Také Okrašlovací spolek ve Znojmě si uvědomil přetrženou historii našeho kraje a rozhodl se všemožně usilovat o nápravu současného stavu.
Protože náš kraj byl vždy dvojjazčný, podporuje náš člen  Ing. Karel Fiala již několik let vydávání česko-německého časopisu "Okno - Fenster", kde jsou v obou jazycích, různé články o historii i současnosti našeho a přilehlého rakoukého regionu.
Rovněž založil ediční řadu  "Opera Znoymensia" ("Díla znojemská"), začal vydávat překlady autorů působících ve Znojmě a píšících převážně německy.

Okrašlovací spolek nyní na svých internetových stránkách uvádí samostatnou kapitolu "Paměť místa". Chceme zde čtenářům postupně přibližovat méně známé úseky z historie našeho města a kraje, buď  jako překlady původních (zvl. německých) prací  a článků nebo naše originální badatelské práce.
Přivítáme samozřejmě i příspěvky od kohokoliv, kdo má rád naše město a region a chce oživit paměť tohoto místa. Přivítáme i jakékoliv kritické nebo upřesňující připomínky k uváděným textům, vzpomínky pamětníků, fotografie, dokumenty apod.

Začínáme - jak jinak - stručnou historií našeho předchůdce, Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, jak ji popsal Anton Vrbka v Kronice města Znojma z roku 1927.


Mudr. Lubomír  Černošek,
předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě.
Březen 2009


                                                                 
zpátky úvod