malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Zdroje vody pro město ZnojmoÚvod
Město Znojmo bylo zbudováno na vysunutém skalním ostrohu,téměř 100 metrů nad úrovní řeky Dyje, současně leží i v teplé a suché oblasti, navíc ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Průměrné množství srážek je tak extrémně nízké.Proto bylo zásobování města vodou už od nejstarších dob velkým problémem a často tato situace limitovala počet obyvatel
a omezovala další růst města. Obtíže s vodou jsou často zmiňovány v různých dobových zprávách. Lidé si opatřovali vodu jednak z řeky Dyje,kde se napájel i dobytek a ve městě kopali studny. K řece se chodilo přes tzv.“Napajedelskou bránu“ neboli „Tränktor“, o níž je první zmínka v roce 1272 v souvislosti s mostem přes Dyji. Kopec má ale převýšení přes 60 metrů, proto
bylo nošení vody značně namáhavé. První zmínka o městském vodovodu je z roku 1390 u kláštera klarisek.

Studny, kašny a fontány
Důležitými zdroji vody byly studny.Nejstarší z nich je asi na nádvoří znojemského hradu a po vzniku města jsou to zejména studny v klášterech – zmínky jsou o studni kláštera dominikánů (ten byl založen asi roku 1290) a v klášteře klarisek (založen roku 1274,dnes neexistuje). Zde byla studna hluboká 18 sáhů, z toho 12 sáhů ve skále ( l sáh je 1,896 metru,t.j.hloubka přes
34 metrů!). Mimo město těsně u hradeb, byla nejstarší studna v oblasti dnešních Městských lázní. Anton Vrbka v roce 1926 popisuje, že je zde v dolní části dvoupodlažního sklepa studna, ke které vedou gotické točité schody. Byla tehdy součástí Spitzerova lihovaru  – ten koncem 2.světové války dostal zásah bombou a byl zbořen.
Další studna v těchto místech – u Horní brány – byla zřízena v roce 1660 městem na nátlak obyvatel. Existovala v hradebním příkopu,u mostku spojujícího barbakán a vnitřní průchod Horní brány. Nad studnou byl připevněn 2 metry dlouhý řetěz k uvázání kozy ke spásání trávy kolem studny. Ani tato studna se nedochovala.

První kašna se ve městě objevila v roce 1563 u kostela sv.Mikuláše.Bylo to možné proto,že již začal lépe fungovat městský vodovod.
Postupně byly vybudovány 3 jímky v prameništi v Příměticích a odtud byla voda vedena dřevěnými trubkami do města. Část vody dostával podle smlouvy znojemský hrad. Ještě v roce 1564 ale bylo množství vody pro hrad jen 1,5 m3 za den, přesto byly časté spory o přerušení její dodávky.První datovaný spor byl zaznamenán v roce 1468 a ukončen byl až v roce 1710. Kašny byly zprvu dřevěné, podobně jako potrubí. V roce 1566 vybudoval Kilian Stoberle za 16 říšských tolarů kašnu „Kilián“ na Horním náměstí.
V roce 1589 byla obnovena již shnilá kašna na Dolním náměstí.Přesto zde vydržela jen 24 let. Byla postavena 1565  Jiřím Wintrem a pak obnovena Jakubem Mullnerem za 134 zlatých.Ten postavil v r.1599 i novou kašnu na Horním náměstí za 144 zlatých.
Kamenné kašny jsou zde až od roku 1723.Byly již zdobeny,často sochami svatých:na Horním náměstí sv.Václavem od sochaře Michala Mandlíka z konce 17. století (dnes na Václavském náměstí ve Znojmě), na kašně uprostřed Dolního náměstí  stál sv.Jan Nepomucký (dnes je socha u zdi kapucínského kláštera.Od konce 19.století nejméně do 1.světové války zde byla umístěna secesní mísa z pálené hlíny a v ní stojící žena s džbánem od znojemské firmy Heinrich Kallab.
V roce 1970 byl na vrchol kašny umístěn nevzhledný kamenný „květináč“ a od r.2000 je zde (úředně nepovolená) plastika rytíře Rolanda z ateliéru bratří Pátých – kopie sochy z tržiště na Horním náměstí z roku 1728 (originál je v lapidariu znojemského hradu).
Kašna v ulici Antonínské s plastikou sv.Antonína Paduánského byla zrušena v 19.století a socha nyní zdobí roh této ulice na domě č.2.Rovněž byla zrušena kašna V Jirchářích před domem č.9 a její plastika sv.Floriána zdobí cestu v kopci v Konicích. Kašna na Václavském (dříve Otakarově) náměstí byla zřízena až v 19.století, kdy byl zbořen kostel sv.Petra a Pavla před zrušeným klášterem klarisek. Původně v ní stála plastika ženy, ale již za první republiky byla vratká a dne xx.xx. 192x. ji o přestávce pobořil nezbedný syn školníka Otakarovy školy, žák Růžička. Keramická socha se pádem roztříštila. Po různých diskusích ji městská rada nahradila barokní sochou sv.Václava ze zrušené kašny na Horním náměstí a rozhodla i o přejmenování na Václavské náměstí.
Také na Novosadech vzniklo několik kašen.Na tehdejší Okružní ulici (před dnešní zdravotní školou na křižovatce ulic Havlíčkova a Jana Palacha) stála kašna s hlavou panovníka Přemysla Otakara II.. Byla poblíž socha sv.Anny Samotřetí.Kašna byla již za první republiky odklizena a busta zdobí nádvoří znojemského hradu. Socha sv.Anny byla zrestaurována v r.2008-2009.
Některé kašny měly výzdobu jen jednoduchou,například piniovou šišku na (dnes neexistující) kašně před dominikánskou farou nebo podobnou i na ulici Horní České před domem č.16. Kamenné šišky jsou nyní v depozitáři Jihomoravského muzea ve Znojmě. Před Dolní branou, u bývalé ledkárny, na místě budovy dnešního soudu stávala kašna s kamennou koulí na vysokém soklu. Kašna na Magdalénském náměstí (dnes náměstí Armády) měla ve svém středu pěknou barokní sochu sv.Magdalény a stála zde až do roku 1897. Plastika je teď v lapidáriu hradu.

V Dolní palku se zachovala pěkná secesní fontána s plastikami čtyř delfínů, stříkajících vodu a chlapcem s vodotryskem na vrcholu od firmy na šamotové výrobky Heinrich Kallab. Stejná, jen bez chlapečka, je v parku lechovického zámku. Obě fontány byly vyrobeny v letech 1893 až 1895. Nyní jsou památkově chráněné.
Malá fontánka vznikla i v Jubilejním parku v r.1928 a v sedmdesátých letech 20.století také dvě malé fontány v sídlišti Pražská od sochaře Huberta Prümmera.Ten později odešel ze Znojma do Kopřivnice, kde se stal designerem v Tatře. Jedna z nich – s kovovou labutí ještě existuje na horním konci tohoto sídliště.
Také fontána v parku na Máchově náměstí má novodobý původ – je od ing.Blanky Rudolfové z osmdesátých let 20.století.

Na Horním náměstí byla v sedmdesátých letech 20.stol.vybudována velká okrouhlá kašna, kterou měly zdobit plastiky delfínů.To se však nestalo a v rámci velké rekonstrukce náměstí v letech 2008 až 2009 byla zrušena a náměstí bylo dosti bezduchým způsobem zadlážděno.
Zůstalo také zcela bez vodního prvku.Po stížnostech občanů zde měla být umístěna kovová pseudomoderní kašna výšky 2,5 metru (!) ,symbolizující královskou korunu z dílny brněnského architekta Gryma,autora celé rekonstrukce. Tu však veřejnost zavrhla.
Další drobné kašny – bez vody – jsou také v hradebním příkopu jako součást bývalé „Cesty slávy“ a na nádvoří znojemského hradu.

Městské vodovody
Nejstarší zmínka o vodovodu ve městě je z roku 1390: existoval (nebo měl existovat) u společné zdi kláštera klarisek a židovské čtvrti. Bližší údaje nejsou.
Další zmínka je z roku 1468: do města byla přiváděna voda z pramenů u Přímětic a část vody z tohoto zdroje byla vedena do znojemského hradu.V tomto roce vznikl spor o dodávky vody na hrad. Další podobný spor byl v r.1550 a ten se táhl až do roku 1564. Přitom požadavek hradu byl minimální: 24 věder vody za den (t.j.asi 1,5m3). Město pak z nařízení císaře Maxmiliána dodávalo do hradu vodu za úplatu. To byly v Příměticích již tři studny – prameny dodávající vodu do městského vodovodu.
Ale ani to stále nestačilo.
V r.1561 bylo použito modřínů k vodovodním trubkám vedoucím od Kamenného mlýna u Dyje (pod hradem) do města. Musela se překonat výška asi 70 metrů.Vydrželo toto dřevené výtlačné zařízení tlak vody? Asi to nefungovalo. Podrobnější zpráva chybí.
Po uvedených sporech s hradem byl od roku 1564 ustanoven dohlížitel vodovodu Matěj Puchner za plat 24 zlatých ročně. V roce 1624 přišli do Znojma jezuité a snažili se získat vodu z městského vodovodu.Proto se asi začali podílet i na úpravách tzv. „Jezuitského vodovodu“.
V r.1670 se našla na poli klarisek bílá hlína (kaolín?), takže trubky se už mohly pálit z této hlíny.
Začátkem 18.století byl objeven nový pramen na Znojemském návrší a byl hned zapojen do městského vodovodu. Pro zásobování města pitnou vodou však byl rozhodující počin zahájení budování tzv. „citonického vodovodu“ v roce 1841. Město tehdy mělo 6 tisíc obyvatel a vody bylo citelně málo, zvlášť v období sucha, např. v roce 1801 nebo v zimě, kdy vodovod občas zamrznul, jako třeba už v roce 1689. Citonický vodovod byl dokončen v r.1843 a dodával denně asi 82m3 vody. Prameniště bylo v oblasti pramenů Gránického potoka u Bezkova. U Citonic byla vybudována i soustava rybníků („Rybníčky“) jako zásobárna vody pro období sucha.
Část potrubí byla dřevěná,z borovice (3209 sáhů), část z pálené hlíny (956 sáhů) a nejkratší část byla ze železa (160 sáhů). Potrubí bylo vloženo do hloubky pěti stop (1 stopa je asi 30cm) proti zamrzání. Část byla řešena jako akvadukt k přemostění strže za Cínovou horou.
Přesto vznikl v r.1857 opět nedostatek vody, ani v řece jí nebylo dost, byla jen nad splavy.
Proto byl do Znojma pozván roku 1862 proslulý hydrolog abbé Richard a doporučil rekonstrukci citonického vodovodu.Ten byl obnovován i v roce 1881 na návrh ing.Burgharta, tomu bylo uděleno i čestné občanství města.


Citonický vodovod
má tři prameny:
Altmanův pramen u Bezkova,odtud se vede voda ke sběrné studni nad Citonicemi.
Do ní vede i voda z dalších pramenů v 
lese Smoha (za Citonicemi podél silnice na Vranov) a souhrnně se nazývají Citonický pramen.
Pod Cínovou horou vodovod přijímá vodu z Jezuitského pramene. Sběrná studna u Citonic je o 47 metrů výše než nádrž na Pražské ulici,jedná se tedy o tzv. gravitační vodovod.

Přímětický vodovod
měl postupně již čtyři prameny:
Přímětický, Fukačův, Vespasiánův a pramen Podyjí.
Voda vede přímo do vodovodní sítě ve městě, neboť ulice Pražská je výše než prameny v Příměticích.

Tyto vodovody dodávaly 2,5 litrů vody za vteřinu.To stačilo obyvatelům města do počtu asi 22 tisíc. Další rozvoj města za první republiky vyžadoval i další pitnou vodu.Uvažovalo se, jako již několikrát (r.1873 a 1926) o pramenech v Hodonicích.
Nakonec byl zrekonstruován užitkový vodovod z mlýnského náhonu Kamenného mlýna jako výtlačný vodovod. Voda byla do města tlačena pístovými čerpadly vodní turbíny.Od r.1891 zde pracoval i parní stroj. V roce 1929 byla instalována tzv. centrifugální čerpadla na elektromotor a v roce 1931 byl pro horní oblast města, zvláště pro novou Masarykovu kolonii přistavěn druhý výtlačný řad, jdoucí Gránicem pod „Kolonkou“ nahoru do města.
Vodovod z Hodonic byl uskutečněn až po 2.světové válce a na náměstí Republiky na okraji parku byla zbudována architektonicky zdařilá nová čerpací stanice vedoucí vodu do horní části města.
S výstavbou velkých potravinářských závodů, zvl. podniku Fruta – Znojmia na Dobšické ulici bylo nutno rozšířit přívod vody ke konzervárně. Uvažovalo se o vedení
z Vranovské přehrady, ale nakonec zvítězila varianta vystavění přehrady na pitnou vodu přehrazením údolí přímo pod Znojmem.Vody pak už bylo dost, byla však zničena nádherná údolní krajina s říční plovárnou a oblíbeným hostincem “Pod Obří hlavou“ (dříve Rabštejn – Rabenstein) i s výletní cestou do Trauznic. Zaplavení bylo dokončeno v roce 1966.

Koncem šedesátých let také zmizely stojany a pumpy na pitnou vodu ze znojemských ulic a náměstí,neboť velká čistička vody na Pražské ulici začala dodávat vodu potrubím do všech domů a objektů ve městě.

Jezuitský vodovod
Tzv.“jezuitský vodovod“je podzemní štola,vysekaná ve skále vnitřního města v hloubce asi 7 až 9 metrů a jeho vznik můžeme klást už k začátku 14.století. Zásoboval domy v uličních čarách vodou a současně sloužil k odvodňování přebytečné spodní vody.
Trasa jezuitského vodovodu je někde dosti klikatá, zřejmě pro špatnou orientaci kopáčů, pracujících ručně při sporém osvětlení olejovými lampami
a dorozumívajících se hlavně klepáním na stěnu štoly.
Přesto je možno vysledovat jeho hlavní průběh:vede od cisterny (studny) před jezuitskou kolejí (dnešní budova Státního okresního archivu) směrem k poště
na Horním náměstí, pak zhruba jižním směrem po spádu dolů okrajem náměstí, křižuje ulici Kovářskou i Kramářskou a vede k rohu ulice Zámečnické a Dolního náměstí. Odtud opět po spádu k jihu při okraji tohoto náměstí k Vlkově věži.Zde se otáčí doprava mezi domy a hradby a jeho voda nakonec vytéká prudkou strání do řeky Dyje.
Za působení jezuitů ve Znojmě (od roku 1624) byl zrekonstruován do dnešní podoby, ale že je starší dokládá nápis s letopočtem 1490 ve štole pod Horním náměstím.
Vodu bere z tzv. “Jezuitského pramene“ za Cínovou horou nad Znojmem.Tento pramen byl v roce 1843 připojen k citonickému vodovodu. Jezuitský vodovod má
i několik pramenů v oblasti tzv.Horního předměstí nad Horní branou.
Na Horním náměstí přibíral další vodu z podzemních rybích sádek, které byly vybudovány jako podzemní prostory pro uchování čerstvých ryb před dnešními domy č.17 a č.18 na východní straně náměstí.Sádky braly odtokovou vodu z kašny a odváděly ji do štoly jezuitského vodovodu.Sádky ani kašna dnes již neexistují.
Při vyústění štoly na Dolním (dnes Masarykově) náměstí do ní přitékala další voda, a to z vodovodu dominikánského kláštera.Ten měl jednak vlastní studnu, jednak bral vodu z přívodu jdoucí ulicí Horní Českou.
Podrobný plán celého vodovodu je uložen v Jihomoravském muzeu a ve Státním okresním archivu ve Znojmě.

Zásobování vodou na Hradišti u Znojma
Klášter Louka, ležící u řeky Dyje nikdy nedostatek vody neměl. Opačná byla situace kláštera křížovníků na Hradišti, vybudovaného na původním osídlení 100 metrů nad řekou naproti Znojmu.Tam se musela voda dovážet a patřilo to k nepříjemným robotním povinnostem poddaných křížovnického proboštství, zvl. z Mašovic, Bezkova, Popic a Havraníků. To však vedlo často k tomu, že se nemohli sami dobře postarat o svá hospodářství. Dlouhé roky se usilovně hledal pramen.
Obrat nastal v roce 1658, kdy probošt Thomas de Sclessin objevil pramen na poli za dnešní hájenkou v gránickém lese. Pak už se vedla voda dřevěným potrubím, dlouhým přibližně tři tisíce sáhů (asi 5,7 km) přímo do kláštera. Z kašny umístěné v proboštské budově byla voda rozváděna na hospodářský dvůr, do zahrady
a také do kašny s vodotryskem v poustevně pod kaplí sv.Antonína Paduánského. Odpadová voda byla vyvedena podzemní štolou do městečka. K zachycení vody přetékající z kašny bylo ve skále vytesáno brouzdaliště 12 x 8 sáhů ( t.j. 23x15 metrů). V polích byl založen rybníček, který zavlažoval chmelnici a sloužil i jako zásobárna vody v době sucha. Ten dodnes existuje a žije v něm i kriticky ohrožený čolek dravý. V severní části klášterní budovy nad dveřmi se zachoval oslavný nápis nápis na počest této události pro Thomase de Sclessin a také nápis na jižním průčelí, poeticky vyjadřující radost všech obyvatel Hradiště. Český překlad
latinského nápisu zní:
„Vlna spěchá prvními skoky sem v tato místa, aby nejprve svlažila rty svému objeviteli proboštu Tomáši ze Sclessinu.“
Vodovod byl roku 1909 zmodernizován a v roce 1929 byl postaven veřejný vodovod s čerpací stanicí v Gránicích.

Zpracoval: dr.L.Černošek, květen 2013

fotoalbum studánek Znojemska

fotoalbum kašen Znojemska

Prameny a literatura
Scheuer,Ervín: Zásobování města Znojma vodou od nejstarších dob. In:Ročenka SOkA,1988, str. 29-39
Šmerda,Jaroslav: Počátek a konec citonického vodovodu. In:Studánky Znojemska,publikace, vydal Okrašlovací spolek ve Znojmě v r.2003
Bouda,Otto: Sádky na Horním náměstí ve Znojmě. In:Sborník SOkA,2007,stř.90-91
Kacetl,Jiří (redakce),Fila,Karel(překlad):Kronika Hradiště u Znojma (sepsal Eduard Sládek a A.K.Fischer).Vydal Okrašlovací spolek ve Znojmě v roce 2011. Zvl.str. 90-116
Soukromý archiv Otto Boudy a Lubomíra Černoška.

Další dokumentace
Fotografie historických kašen (sbírka Josefa Vlasáka)
Fotografie historických pump a pítek (sbírka Miloslavy Klimtové)
Fotografie cisteren-studní (Otto Bouda)
Dokumentace k původní kašně na Otakarově náměstí (Otto Bouda)
Dokumentace na obnovu kašny a historické pumpy (ateliér bratrů Pátých)
Dokumentace zamýšlené pseudomoderní kašny na Horním náměstí(noviny Znojemský týden)
Fotografie fragmentů soch z lapidaria znojemského hradu(Otto Bouda,Lubomír Černošek)
Fotografie z vycházky do lesa Smoha,rybník Skalka,pramen Rušlem v Citonicích (Karel Jakl, Lubomír Černošek)                                                                 
zpátky úvod