dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023          

Připomínky k urbanisticko-architektonické studii areálu bývalého pivovaru
na znojemském hradě od Ing.arch. Poláčka


Areál bývalého pivovaru zaujímá přední část přemyslovského hradu včetně zasypaného hradního příkopu a místa, kde až do roku 1892 stála proslulá Loupežnická věž. Odehrával se zde veškerý život na předpraží knížecího, později královského hradního paláce. Proto i nově koncipované řešení by mělo toto místo  akceptovat ve stylu samého kulturního a historického centra Znojma a ve stylu místa setkávání. Celá architektura by měla vyjadřovat jistý stupeň majestátnosti a úcty k slavné minulosti.
Proto navrhujeme tyto základní parametry:

1. Navrhujeme zbourat tolik budov, kolik bude možné. Nedoporučujeme vyplňovat vzniklé volné plochy novostavbami. Volné plochy totiž umožní zajímavé průhledy do Gránického údolí a do Jámy. Areál se tak provzdušní a umožní lépe vyniknout národní kulturní památce – hradní rotundě. Uvolněné plochy nabídnou prostor pro větší zastoupení uliční zeleně, která je v této exponované osluněné poloze vítaná.
2. Základní filosofií by měla být oprava, adaptace a smysluplné využití památkově chráněných objektů bývalého pivovaru. Teprve poté je možno uvažovat o vhodných doplňcích. 
3. Domníváme se, že by Město Znojmo nemělo hradní areál rozprodávat. Navrhujeme, aby si ponechalo nad celým areálem vlastnické právo a upřednostnilo raději formu dlouhodobého pronájmu, který je pro investory jistě akceptovatelný. Celý prostor by měl být dlouhodobě svěřen do péče jednomu zodpovědnému „generálnímu správci“. Ten by měl být smlouvou zavázán k vysoké součinnosti s městem a s veřejností. Smlouva by měla obsahovat detailní parametry architektonické, urbanistické a také to, jaké podnikatelské či jiné subjekty zde mohou působit.
4. Město by nemělo při formulaci podmínek dlouhodobého pronájmu hledět jen na ekonomický zisk. Jedině tak bude zachována náležitá důstojnost prostoru.
5. Je potřeba vytvořit určitý jednotící koncept, aby prostor vykazoval i po případné parcelaci nájmů celistvost a podobný účel.
6. Město Znojmo by si v daném prostoru mělo vymezit prostory pro konference, velké atraktivní výstavy, projekční místnost pro názornou prezentaci unikátních románských fresek rotundy a pro prezentaci bohaté historie města (tj. magnety pro návštěvníky města). Vítáme rovněž nápad denní rozhledny (noční astronomické observatoře) v střešní ploše budov pivovaru. Tyto prostory městu citelně chybějí.

Doporučujeme následující řešení pro konkrétní místa hradního areálu:

•    Objekty č. 5 a 10 navrhujeme nestavět a na jejich místě plně rehabilitovat bývalou františkánskou zahradu
     – volné veřejné 
prostranství se zelení a krásnými výhledy do Gránic a na Hradiště.
•    Vzhledem k přesnému zaměření zřícené Loupežnické věže, po rotundě druhé nejvýznamnější památce
      starého přemyslovského hradu,  lze doporučit, aby její půdorys, popř. základové zdivo bylo vyznačeno
      in situ (prstenec v dlažbě, popř. rekonstrukce nízkého torza 
věže).
•    Parkování osobních aut doporučujeme řešit maximálním využitím stávajících podzemních prostor či jejich  
      rozšířením  (např. v navážce někdejšího hradního příkopu, po r. 1689 františkánské zahrady –
      pod navrhovaným objektem 
č. 5 a 10).

Schváleno na schůzi Okrašlovacího spolku ve Znojmě dne 22. února 2012.
zpátky  úvod