dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023          

Městský úřad ve Znojmě
odbor investic a správy nemovitostí
Obroková 12
Znojmo

Ve Znojmě dne 27. února 2012

Věc:     Připomínky k urbanisticko-architektonické studii areálu bývalého pivovaru 

           na znojemském hradě od Ing.arch. Poláčka

Na základě výzvy v tisku si dovolujeme vedení města Znojma seznámit s našimi připomínkami ke koncepčnímu dokumentu urbanisticko-architektonické studie areálu bývalého pivovaru na znojemském hradě od Ing.arch. Poláčka.
Mezi cíli našeho sdružení, které jsou zakotveny v našich stanovách, je mj. „spolupracovat při utváření vzhledu města a okolí s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska.“ Revitalizace objektu pivovaru je velmi komplikovanou záležitostí, neboť přední část  znojemského hradu oplývá silným geniem loci (duchem místa), kterým kráčela historie.

Budeme proto rádi, pokud budou naše připomínky v maximální možné míře akceptovány. Jsem taktéž jako zástupci občanské veřejnosti připraveni a ochotni stát se členy pracovní skupiny, která bude mít revitalizaci areálu na starosti.

Předem děkujeme za spolupráci!


S úctou

Otto Bouda
předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě

příloha s připomínkami


zpátky  úvod