logo
 


Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě
 Připomínky ke konceptu nového územního plánu města Znojma
 


Vážení,

 pečlivě jsme se seznámili s konceptem nového ÚP města Znojma. Využíváme zákonnou možnost a zasíláme naše připomínky k tomuto hlavnímu strategickému dokumentu města. Naše připomínky vycházejí z hlubokého zájmu o Znojmo a jeho urbanisticko-architektonickou podobu. Naše občanské sdružení se těmito hledisky a otázkami pravidelně zabývá na svých schůzích už dvacet let. Proto bychom byli moc rádi, kdyby naše připomínky našly u Vás pozitivní přijetí a byly do výsledné podoby konceptu zapracovány.

 Textová část – výrok:  

 Pozitivně kvitujeme regulativ na max. možnou zastavěnou plochu u rekreačních objektů 25 m2 v plochách zahrad – I, dále veřejnou přístupnost nábřeží potoka Lesky a řeky Dyje. Dále oceňujeme  vymezení systému sídelní zeleně a obecné teze koncepce dopravní infrastruktury. Výhrady či návrhy však máme:

 1)      Nesouhlasíme s velkorysým přípustným regulativem 1500 m2 maloobchodních ploch v plochách smíšených obytných (C). Navrhujeme omezit tuto výměru na 800 m2. 

 2)   Nesouhlasíme dále s tím, aby v těchto plochách C bylo podmínečně přípustné až 5000 m2 obchodní plochy. Tím by se zcela setřel rozdíl oproti komerčním plochám - W. Domníváme se, že smíšené obytné plochy takto velkou obchodní plochu bez zvýšení dopravní zátěže nemohou pojmout. Plochy s funkcí C by se tak staly nejuniverzálnějšími územími územního plánu, kam je možno „napasovat všechno.“ Navrhujeme proto toto podmínečné využití zcela vyškrtnout.

 3)  Nesouhlasíme s velkorysým podmínečným regulativem 5000 m2 obchodní plochy u ploch smíšených výrobních (P). Takto velké obchodní plochy je podle našeho názoru nutno vždy vymezit zvláštním typem plochy - W, neboť by tím město ztratilo kontrolu nad růstem komerčních ploch i tam, kde si to nepřeje. Navrhujeme podmínečné využití zcela vyškrtnout.

 4)      Rozvojové plochy uvedené str. 7-14:

č. 6 – nesouhlasíme s komercí W nad Kasárnami – vzhledem k pohledově exponované poloze (nejvyšší bod celého okolí Znojma) s ohledem na krajinný ráz navrhujeme zcela vyřadit a ponechat plochu pro zemědělské využití.

č. 7 a 77 – nesouhlasíme s dalšími zábory krajiny kvůli fotovoltaice. Jejich počet v krajině v okolí Znojma již přesáhl únosnou míru. Navrhujeme zcela vypustit.

č. 14 – domníváme se, že v hustě zastavěném území Přímětic bude lepší, pokud tato plocha nebude zastavěna a bude např. navržena jako sídelní zeleň, popř. parkoviště, neboť vnímáme problém s parkováním aut na sídlišti Přímětice.

č. 18 a 19 – navrhujeme, aby pro tyto rozvojové rezidenční plochy na severu Přímětic – Lipová, Plenkovická – bylo požadováno zpracování územních studií. 

č. 27 – domov důchodců u Městského lesíka by neměl mít typ Bv4, nýbrž veřejnou vybavenost V.

č. 28 – pro tak velké a pohledově citelné území navrhujeme požadovat vypracování územní studie.

č. 31 – do textové části navrhujeme doplnit pro tuto rozvojovou lokalitu historický název „Jezírka“.

č. 43 – nesouhlasíme, aby do údolí Lesky při Suchohrdelské ulici byl umisťován výrobní provoz. Údolí Lesky bylo v obecné koncepci charakterizováno jako údolí zeleně a odpočinku. Proto je toto navrhované využití nevhodné.

č. 58 – upozorňujeme na patrný omyl autora výkresu, neboť plocha určená pro hromadné garáže D je zakreslena na pozemku, kde dnes stojí secesní činžovní dům se dvorem. Plocha 58 se proto musí omezit na plochu za čerpací stanicí Shell a musí být rozdělena mezi využití T pro transformovnu a D pro zmíněné garáže. Upozorňujeme, že jsou tudy dle dopravního výkresu také vedeny pěší stezky.  

č. 61 – tuto plochu na ul. Na Valech, která už v minulosti byla dodatečně doplněna na předchozí ÚP a poté zase vyřazena, navrhujeme definitivně vypustit. Na tomto strmém svahu pod minoritským klášterem je jakákoli výstavba nevhodná z pohledového i technického hlediska (příjezd k domu). Plocha má také bohaté spodní vody (stará vodoteč z býv. židovského ghetta). Navrhujeme ponechat zahradní využití. 

č. 65 – navrhujeme snížit podlažnost u rezidenčního bloku na B/d/1 vzhledem k okolí se zahrádkami a pohledy na Loucký klášter. Navrhujeme také rozšířit veřejné prostranství důležité obslužné ulice spojující ulici Krapkovu s ulicí za Kauflandem (K náhonu). Nynější šířka vzhledem k expandující části města nevyhovuje.

č. 66  – komerce za Kauflandem – upozorňujeme na špatné označení v textové části. Není to ulice Družstevní!

č. 71 a 72 – bydlení v Nesachlebech – upozorňujeme na nevhodnost vzhledem k záplavové oblasti (vody se vylévají z bohumilického náhonu).

č. 98 – navrhujeme tuto lokalitu rozšířit na všechny záhumenky na jihu Konic až k hranici lokality 99. Jedna parcela je nesmyslným výkusem do celého území. 

č. 102 – Načeratice – lokalita je v těsném sousedství kostela. Není vhodnější omezit podlažnost na 1? Podlažnost 2 může negativně ovlivnit pohledy na kostela směrem od průjezdní silnice.

Návrh na doplnění: Jako novou rozvojovou lokalitu si dovolujeme navrhnout horní část areálu Policie ČR na Pražské tř. v linii ulic Jugoslávská a Na Návrší. Již dlouho není využívána ke svému účelu. Navrhujeme zprůchodnit toto území, „navrátit“ ho městu a navrhnout zde např. rezidenční funkci s ohledem na jedinečnou polohu na nejvyšším bodu Horního předměstí Znojma (překrásné výhledy na Hradiště a na znojemskou MPR).

        V kategorii přestaveb:

č. 56 – Malá Louka - navrhujeme požadovat zpracování územní studie a pěší propojení lokality s ulicí Na Bojišti.

č. 60 – pivovar na hradě – navrhujeme požadovat zpracování územní studie.

č. 69 - loucká jízdárna – navrhujeme neoddělovat od areálu louckého kláštera a řešit společně s celým areálem. Tzn. veřejné využití- V.

  5)   V souladu s již vypracovaným záměrem pro odbor rozvoje MÚ Znojmo navrhujeme na str. 17 do výčtu dopravních opatření navrhujeme doplnit „Pěší propojení ulic Na Vyhlídce a Školní“ a doplnit jej na patřičný výkres.

Dále doporučujeme na stejný výkres a do stejného seznamu doplnit „Pěší propojení ulic Nad Přehradou a Křižovnická kolem jižního okraje Hradiště.“

Doporučujeme také zvážit, zda v budoucnosti komunikačně nepropojit horní a dolní část ulice J. Hořejšího (kolem dopravního hřiště) jako zálohovou objízdnou trasu v případě havárie na Vídeňské třídě.

 6)      V textové části zcela postrádáme kapitolu, která by jasně vymezila urbanisticko-architektonické hodnoty na území Znojma tak, jak o nich hovoří stavební zákon v odstavci týkajícím se územního rozhodnutí. Ne všechny architektonicko-urbanisticky hodnotné celky ve městě lze zahrnout pod ochranu zákona o státní památkové péči, a proto nad nimi musí držet ochrannou ruku město jako samospráva a stavební úřad. K tomuto nabádá ve svém vyjádření i veřejný ochránce práv, ombudsman. Ustanovení § 19 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. uvádí, že úkolem územního plánování je zejména stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území a stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejm. umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Proto je nutné také v novém znojemském územním plánu vidět dobrý nástroj, který bude moci použít městský architekt při obhajobě nevhodných zásahů do urbanismu města v územních řízeních (viz §90), kde je město (obec) účastníkem řízení. Tato kapitola by mohla např. detailněji navázat na list č. 11 v ÚAP pro město Znojmo („Urbanistické hodnoty“) a vyzdvihnout hodnoty dle jednotlivých městských čtvrtí a celků.

  
Výkresy ÚP:

 7)      Na výkresu DOPRAVA navrhujeme tyto úpravy:

        Pěší okruh kolem jižního okraje Hradiště – zpřístupnění svahů s nádhernými výhledy do Podyjí. Požadujeme, aby v jižní části Hradiště byla v návrhu vyznačena pěší komunikace která by prodloužením stávající účelové komunikace vedoucí z ulice Nad Přehradou směrem na západ dosáhla západní linie dochovaného raně novověkého opevnění a u objektu správy Lesů ČR dosáhla ulice Křižovnická (u tzv. Švédské brány).

          Vyznačit stávající pěší průchod vnitroblokem z parku na ul. 17. listopadu na ulici Čermákovu.

          Vyznačit návrh nového pěšího průchodu mezi ulicí Na Vyhlídce a ulicí Školní – existuje nástin projektu (viz zpracovaný projekt pro odbor rozvoje).

          Vyznačit pěší propojení ulice Na Bojišti s rozvojovou lokalitou Malá Louka.

          Navrhujeme zakreslit všechny pěší stezky v Gránickém údolí. Viz mapa Gránic. Zejména Muckovu stezku, jež spojuje Karolininy sady s Gránickým údolím.

 8)      Upozorňujeme na omyl v případě Hotelu Kateřina v ul. Na Valech. Do funkce V je vybarven i sousední objekt, který slouží rezidenčním účelům.

 9)      Podobný omyl je u rodinné vily s penzionem Pasteurova 1. Zde není přeřazení do kategorie C/d vzhledem ke stejné zástavbě zbytku ulice smysluplné. I zde by mělo platit B/d.

10)    Upozorňujeme na nesrovnalosti v používání kategorií C, B a V u některých veřejnoprávních objektů. Navrhujeme, aby následující objekty byly přeřazeny do kategorie V (veřejná vybavenost), kam jednoznačně náleží:

·         Znojemský hrad (deblínský zámek)

·         Jihomoravské muzeum - františkánský (minoritský) klášter s býv. špitálem

·         Dům umění

·         Vedlejší objekt Domu dětí mládeže na ul. Curie

·         Městská policie na rohu Komenského nám./ třídy J. Palacha

·         Svatováclavská kaple na Mikulášském nám.

·         Fara sv. Mikuláše na Mikulášském nám.

·         Gymnázium a SOŠPg na Pontassievské ul. a Dolní České ul.

·         Státní okresní archiv na Divišově nám.

·         Kostel sv. Kříže, fara sv. Kříže a klášter dominikánů na Dolní České ul.

·         Kapucinský kostel sv. Jana Křtitele

·         Městské divadlo na nám. Republiky

·         Vedlejší objekt ZŠ nám. Republiky pod divadlem

·         MŠ nám. Republiky a MŠ Loucká

·         SOŠ a SOU Alšova ul.

·         ZŠ ul.Mládeže

·         internát Gymnázia a SOŠPg na Alšově/Mládeže

·         Kostel sv. Alžběty na Vídeňské ul.

·         objekty pošty

·         Okresní státní zastupitelství na Rudoleckého ul.

·         Celní úřad na ul. 28. října   

11)  Navrhujeme, aby následující plochy byly přeřazeny do kategorie Z (sídelní zeleň), neboť se jedná o plochy, které jsou k tomuto účelu již dnes využívány:

·         Celý lesopark Gránice od ústí Gránického potoka do Dyje proti proudu potoka až po hranici katastru. Kategorie K pro lesopark není vhodná.

·         Zamýšlené arboretum na Hradišti – pás lesa (L) mezi Cholerovou kaplí a studánkou Samaritánka

·         Veřejný park na ul. 17. listopadu, r. 2010 revitalizovaný

·         Býv. vojenský hřbitov za ZŠ Jubilejní park

·         Parčík u celnice před nádražím na ul. 28. října

 

12)  Viničné terasy pod SOU a SOŠ Dvořákova 19 by neměly být zahrnuty do funkce veřejné vybavenosti, nýbrž do příslušné kategorie smíšené – N.

13)  Nesrovnalost - objekt supermarketu BILLA na Pražské třídě a obchodního domu Hanzel na Vídeňské/Loucké by měl být vybarven jako W.

14)  Pro objekt prodejny Aquazoo na Vídeňské ulici  patří funkce C.

15)  Objekty Elektrokov a kanceláře na ulici Rudoleckého nejsou užívány jako V. Prosíme o opravu.

16)  Objekt Muzea motorismu na Koželužské ul. a obytná vilka na ul. Pod Obří hlavou (pod hradem) by měly mít funkci C.

17)  Nerozumíme, proč objekty v ul. Pod Kraví horou u hostince Aipldauer jsou vybarveny jako V, když tomu využití neodpovídá. Podobně to platí i pro objekt znojemské „Hluboké“ na Suchohrdelské ul. (zamýšlené Moulin Rouge).

18)  Budovy na Vídeňské třídě hned pod železničním mostem na rohu s Průmyslovou ul. stejně jako budovy naproti – na rohu Kotkovy, Průmyslové a Vídeňské by měly mít všechny funkci C, nikoli P a V. Upozorňujeme na architektonickou hodnotu zejména secesního nárožního domu Vídeňská-Průmyslová.

19)  Fara v Louce se zahradou nemohou být označeny jako W, nýbrž jako B+Z.

20)  Vodárna na nám. Republiky by měla být označena jako T.

21)  Objekty loucké jízdárny a objektů Znovínu nad kuželnou by měly být všechny zahrnuty do areálu louckého kláštera (V).

22)  Hostinec na okraji Popic směrem ke Konicím by měl být vybarven jako C.

23)  Objekt skladů v Gránickém údolí při Hradišťské ulici pod Marákovem (v konceptu jako T) – podle našeho názoru by měl být určen na dožiti, v návrhu by měl být určeno sloučení s okolním lesoparkem (tzn. Z) a zařazení do ploch, na které město uplatňuje předkupní právo z veřejného zájmu. Důvodem je neslučitelnost nevzhledných skladovacích prostor pro plíce Znojma – Gránice.

24)  Garáže na Zborovské ulici by měly být určeny na dožití a navrženo zastavění rodinnými domky (B/d).

25)  Navrhujeme doplnit parkoviště pro železniční zastávku Znojmo-Nový Šaldorf na příjezdové silničce od okresní silnice Znojmo-Retz (ve směru od Konic).

26)  Požadujeme zrušení plochy parkovacího objektu Park and Go (D) v oblasti staré nemocnice. Lokalita je příliš cenná na to, aby zde byly objekty hromadných garáží. Ty navrhujeme umístit za čerpací stanici Shell (blízkost železničního náspu, čerpací stanice – tj. logická lokalita).

27)  Lokalita Tovární ul. – požadujeme zpracovat regulační plán na přestavbu území do důstojného pendantu MPR Znojmo. Jedná se o nejcitlivější spojnici mezi prostorem u nádraží a centrem města. Znojmo, 15. září  2011

zpátky úvod