logo
 


Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě
 


.

1.Návrhy na řešení městských a příměstských parků.

N
utno vytvořit dva souvislé pásy zeleně na severní a jižní straně města, s vybíhajícími osami dalších alejí.
Ve Znojmě tvoří osu alejí ulice Pražská (lipová a platanová alej) a pokračuje pásem hlavních městských alejí-parků podél hradeb.Odtud pak vycházejí
další osy alejí: k městskému hřbitovu dnešní ulicí Rooseveltovou a ulicí Louckou k louckému klášteru.
Tyto osy je nutno zachovat opět jako aleje a doplnit při tom přerušovaný pás zeleně na ulici Vídeňská-Dukelská od Rejdiště k Marešovu vytvořením 
„Aleje Evropy“.
Na severní straně města vycházet ze zeleně Městského lesíka údolím potoka Leska až k řece Dyji do Dobšic.
Stávající aleje kolem městských hradeb revitalizovat a doplnit historickými objekty(litinové oblouky atd.),mobiliářem i novými objekty (např.moderními
skulpturami). Odstranit stavby a další zábrany zmenšující původní plochu parků.
Hradební příkop upravit a revitalizovat, hradebním věžím nasadit střechy.
Obnovit historické průchody do parků.

2.Obnova a revitalizace menších parků.

Park na Máchově náměstí.
Doplnit okružní zdevastovanou zeleň, udržovat ji i v suchých měsících, odstranit nevhodnou zeleň  z parku (tůje), odstranit pseudomoderní fontánu, obnovit funkční  dětské hřiště uprostřed parku. Tento park je funkční součástí celého zdařilého urbanistického řešení tohoto městského prostoru a tak také musí být chápan.
Park nad Louckým klášterem.
Odstranit betonové zdi kolem horní části kláštera, provést rekonstrukci klasicistní  brány u východní strany parku (její rozebrané zbytky leží v ulici Pasteurova pod věznicí), celý park lépe upravit a revitalizovat, opravit průchod (schody) k řece Dyji.
Prostor za Vlkovou věží.
Upravit parkově až k vyhlídce u bastionu nad Dyjí, navázat na historické prvky - zaniklá barokní zahrada za kapucínským klášterem (její plány se zachovaly). Vypsat veřejnou architektonickou soutěž na úpravu tohoto místa. (O zpracování se již pokusil student lednické fakulty Petr Badošek, který prostor pojal jako zahradu života a smrti).
Další prostory:

Upravit park na Žižkově náměstí, park po bývalém sirotčinci, park bývalého vojenského hřbitova za školou u Jubilního parku, Hybešův sad, park v Masarykově dělnické kolonii, park nad louckým klášterem a pod důstojnickým pavilonem a další.
Zkulturnit, oživit a upravit vyustění ulice Přemyslovců s vyhlídkou do Gránic a vrátit jí původní podobu.
Rozšířenou část ulice Tovární (dnes parkoviště s velkou asfaltovou plochou) oživit stromy a vodním prvkem.
Kompexně řešit prostor před tzv. "Bílým domem" až k hradbám, vypsat veřejnou architektonickou soutěž na úpravu tohoto místa.
Odstranit tak zvaný Pomník budovatelů a zprůchodnit prostor plynule do gránic i podél ulice Pražská.
Vhodnou pamětní deskou připomenout místo bývalé židovské synagogy.
Bránit omezování a zmenšování zelených ploch,zvláště pod záminkou zvětšování parkovišť.
 
Podrobné rozpracování této části provedl Okrašlovací spolek v březnu 2007 (viz stať: “Návrh obnovy parků, alejí a zelených ploch ve městě Znojmě a jeho nejbližším okolí,s přihlédnutím k plánované obnově Horní a Dolní  aleje u hradebního systému ve Znojmě.“)
 

3.Návrhy na řešení údolí Dyje pod Znojmem.

Postupná obnova a revitalizace prostoru jako veřejné plochy, po postupném vymístění zahrádek u řek, i s ohledem na zákon o povodí řek.

V horní části pod znojemskou přehradou obnovit a přiměřeně využít historické objekty a plochy: zvláště bývalá vodárna a okolní plochy, obnova Krammerovy
zahrady a vyhlídkového altánu nad ní.
 
Ve střední části po vymístění zahrádek založit aleje a cesty pro pěší a cyklisty po obou březích Dyje,jako náhrada za podobnou lokalitu, nyní zaplavenou vodami znojemské přehrady, cesty dovést až do Louky a na druhé straně řeky do obce Sedlešovice.Upravit Cendelínovou studánku s okolím, vhodným způsobem upozornit na různé zajímavosti: bunkry, železniční most, hraniční kámen v Louce, desky o povodních atd.
 
4.Kašny a veřejné vodní zdroje. 

Současný stav většiny kašen ve městě je nevyhovující. Je nutno vybrat a přednostně rekonstruovat nebo nově zbudovat několik těchto objektů a naopak některé pseudomoderní kašny zrušit.
Vhodná je zejména:
-rekonstrukce kašny na Mikulášském náměstí
-rekonstrukce kašny u dominikánské fary
-rekonstrukce kašny na Masarykově náměstí
        (všechny podle historických pramenů a zachovalé fotodokumentace)
-vytvoření vodního prvku (kašny) na Horním náměstí
-vytvoření vodního prvku na parkovišti ulice Tovární
Odstranění pseudomoderní kašny v parku na Máchově náměstí a vytvoření nové moderní kašny v tomto místě.
 
5.Ulice a průchody ve Znojmě.

Prostor hradeb za Vlkovou věží zprůchodnit, parkově upravit a revitalizovat až k vyhlídce u bastionu nad Dyjí.
Zprůchodnit bývalé historické cesty a průchody ze starého města na svahy k Dyji :zvl.průchod  z ulice „V Jirchářích“, průchod z ulice „Žleby“ a další.
Obnovit průchody mezi ulicemi v historickém centru: zvl. u „Černého medvěda“, pasáž lékárnou na Slepičí trh, bývalou solnicí na Horní České, uličku Parkgasse
do Dolní aleje a další .Nedovolit zastavění těchto průchodů stánky s oblečením apod.Na noc průchody zavírat.
Zpřístupnit a oživit Hradní ulici u (bývalého) pivovaru, usilovat o jeho vymístění a úpravu místa podle historické dokumentace s přihlédnutím k současným pod-
mínkám a potřebám.
Upravit prostor tzv. “Jámy“ ve starém městě, upravit schody a průchody do Karolininých sadů.
 
6.Gránický lesopark.

Zeleň a cesty udržovat v dobrém stavu, postupně zde obnovit drobné památky a objekty, zvl. po bývalém Zalesňovacím a okrašlovacím spolku: např. nápisy,
pamětní desky, kaskády na Gránickém potoce atd.
Obnovit dřívější cesty v Gránicích a na Hradišti, zvl.cestu od Samaritánky k hájovně, obnovit alej od kamenných Oveček (zde vytvoření cesty Jakuba Jirala), cestu kolem Gránického potoka turisticky označit a zprůchodnit až do polesí Smoha. Zde postupně obnovit drobné historické stavby-pozůstatky po bývalém znojemském vodovodu.
 
7.Domy ve Znojmě.

Chránit fasády domů: nyní zvl.z období 19.až 20.století (historismus a secese) před zničením (otlučením). Nezapomínat na ochranu významnější fukcionalis-
tické architektury :zvl.budova nádraží ČD, některé významné prvorepublikové vily a jiné budovy: např. školy na ulici Vrchlického a Slovenské od brněnského
architekta Fuchse. Obnovit kavárnu „Corso“ jako původní prvorepublikovou kavárnu a její okolí jako skutečné městské korzo.
Chránit i urbanistické soubory domů :Marešov ,Masarykova dělnická kolonie aj.
 
8.Návrhy na urbanistické řešení různých částí města Znojma.

Zpracováno a rozvedeno v samostatném návrhu ing.Karla Fialy: Návrh na urbanistické řešení města Znojma.
(viz na našich webových stránkách v samostatném celku).
 
9.Loucký klášter.
 
Vyřešit využití této památky, dořešit ochranné pásmo tohoto celku.
Usilovat o zapsání komplexu budov a ploch louckého kláštera s kostelem sv.Václava a dalšími přináležícími historickými objekty jako národní kulturní památku. Obnovit původní park nad klášterem, rekonstruovat klasicistní bránu do tohoto parku, odstranit betonovou zeď (po bývalé čsl.armádě) kolem kostela, upravit průchody k řece.
 
10.Doprava ve městě.

Vytvořit místní okružní komunikaci podél železniční tratě na Okříšky jako další odlehčení dopravy ve městě.
Odklonění současného dopravního průtahu městem  od staré nemocnice a náměstí Republiky a tuto plochu znovu koncipovat jako skutečné náměstí.
V získané klidové zoně vytvořit pás zeleně jako prodloužení osy alejí jdoucích z horní části města  a touto osou vést další část cyklostezky směrem
severojižním ulicí Vídeňskou.
Dopravu vést kolem nádraží a odtud ji rozptýlit i na výše uvedenou okružní komunikaci podél železniční trati.
 
11.Městská část Popice.

Zachovat urbanistický historický ráz této obce.Opravit faru a kostel sv.Zikmunda.
Nutná celková úprava rodného domu spisovatele Ch.Sealsfielda se zvýrazněním jeho památky.Uvážit umístění jeho busty na volné ploše před jeho rodným
domem.
 
12.Městská část Konice.

Nasvětlit kostel sv.Jakuba .Označit a turisticky využít historické cesty Konice – Sedlešovice, uvažovat o rekonstrukci tzv .“Černého mostu“ přes železnici.
Upravit a zvýraznit malou studánku v obci i s úpravou okolí.
 
13.Regionální zajímavosti.

Zvýraznit různým způsobem významné občany města Znojma (např.Herbert Felix a další), podporovat vydávání regionálních publikací (např.cyklus „Opera
Znoymensia“), časopisů (např.“Okno-Fenster“), map a brožur, podporovat pořádání odborných sympozií ,různých festivalů (hudebních i jiných) atd.
Oceňovat významné počiny na poli kulturním, vlastivědném, v památkové ochraně, ekologii apod.
Zpracovávat archiválie a další dokumenty a předkládat je širší veřejnosti k oživení historické paměti obyvatel města a regionu (cyklus Paměť místa).
 
Tato již třetí verze Programu Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.
postupně vznikla během roků 2007 až 2008.
(První verze Programu: rok 1992, druhá verze Programu: rok 1999).


zpátky úvod