logo
 


Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě
 

.
Návrh obnovy historické Horní a Dolní aleje a hradebního systému ve Znojmě
Okrašlovací spolek ve Znojmě, březen 2007 (ideový nástin)

Úvod

Při obnově parků a alejí ve městě Znojmě je nutno vycházet z historického stavu. K tomuto účelu bude potřeba:
    -    získat dostupné katastrální a plánové podklady a zaměření
    -    provést následující průzkumy:

a)    průzkum, vyhodnocení a kompletace archivních a dalších sbírkových pramenů, včetně tematické literatury
b)    nedestruktivní stavebně-historický průzkum řešeného území
c)    průzkum zahradní architektonické hodnoty, zdravotního stavu zeleně a inventarizace zvi. stromové zeleně
d)    průzkumy umělecko-řemeslné, restaurátorské a archeologické
e)    zjistit majetkové právní vztahy v řešeném území a definovat funkce parků v současné době

Historická Horní a Dolní alej u hradeb města Znojma

Funkce těchto alejí:
    -    oddělení hradeb historické části města a okružní dopravní komunikace
    -    pěší komunikace mezi severní a jižní částí města - odpočinková a klidová.zóna
    -    prostor pro kulturní vystoupení (v Horní aleji)
    -    "zelené plíce města"
    -    promenáda (korzo), i s protínající ulicí Jana Palacha a náměstím Komenského

Za historický střed této zóny je možno označit náměstí Komenského, které by mělo sloužit jako odpočinkový a pěší prostor s maximálním zklidněním dopravy.
Do Horní aleje směrovat kulturní vystoupení různého druhu, s vytvořením přiměřeného zázemí. Nedovolit zde rozmístění stánků a dalších atrakcí po dobu Znojemského vinobraní, které plochu parku značně devastují.
Střední část alejí ponechat jako průchozí pěší zónu.
Dolní alej komponovat jako odpočinkovou - zvi. u fontány a u již vytvořených ploch pro děti. Přejmenování alejí - vrácení historických názvů: Horní alej a Dolní alej.

Hlavní myšlenky vedoucí k obnově a zásady péče o parky a aleje

Nezmenšovat pod různými záminkami plochu parků a obnovit jejich původní plochu, tam kde jsou k tomu možnosti, zvláště zrušením nebo vymístěním některých staveb:
    -    družina ZŠ náměstí Republiky (obnovit původní podobu budovy nebo zbourat)
    -    zrušit zábor části Dolní aleje: pekárna - zahájit jednání
    -    zrušit parkoviště na místě zbořeného kina Hraničář a obnovit zde původní plochu parku s možností vybudování podzemního parkoviště sahajícího
         od trafostanice až po Mariánské náměstí

    -    odstranit plot a rozšířit park v Horní aleji na místě bývalého otevřeného koupaliště
    -    zrušit tržnici u krytého bazénu a nahradit ji zelenou plochou
    -    odstranit asfaltový povrch v parcích a nahradit jej jiným vhodným povrchem
    -    zrušit současné nevhodné cyklostezky, devastující a zmenšující plochu parku, nové cyklostezky řešit jiným způsobem (např .tzv. smíšený provoz)
    -    odstínit tribunu stadionu od parku vhodnou zelení - živým plotem
    -    provádět kvalitní údržbu a obnovu trávníků
    -    udržovat pořádek a čistotu v parcích, zvi. s ohledem na věnčení psů. Tuto problematiku řešit komplexně systémovými opatřeními Městského úřadu
         a dbát na dodržování pravidel a zákazů, zvláště při věnčení psů (jen na vodítku, s náhubkem aj.)

    -    postihovat neukázněnost
    -    uvážit a vybrat některé vhodné plochy k věnčení psů, nejlépe mimo městské parky - odstranit nevhodné plakátovací plochy

Vrácení historických hodnot do parků s uvážením současných potřeb

    -    vrácení litinových oblouků s lampami do vchodů parků
    -    uvážit vhodné historizující osvětlení v parcích, nezapomínat na tzv. světelný smog (nutné vrchní krytí lamp)
    -    mobiliář parků: vhodné odpadkové koše, litinové lavičky (vzorem může být mobiliář nedávno zrekonstruovaných Karolíniných sadů)
    -    vhodné pumpy k mytí rukou, zvi u dětských hřišť, pítka
    -    úprava a udržování záchodků: v Horní aleji, na nám.Komenského
    -    další WC by mohly být vybudovány v objektu bývalé vodárny v Dolní aleji
    -    informační systémy, také s informacemi o historii parků, významných stromech apod.
    -    vydání samostatné mapy parků s podobnými informacemi (propagační infobrožura)
    -    vytvoření informačního střediska a galerie v objektu bývalé vodárny v Dolní aleji
    -    navrácení busty Charlese Sealsfielda na původní místo v Horní aleji a úprava jejího okolí
    -    oprava a vhodné umístění pamětní desky zakladatele parků Ekarta + vytvoření českého ekvivalentu této desky a její vhodné umístění (např.do klasicistní
         kolonády)

    -    kamerový systém alespoň do Horní aleje jako prevence vandalismu a dalších přestupků

Altány v Horní aleji

Altán naproti tribuně více využívat ke kulturním akcím. Uvážit obnovu promenádních koncertů. K produkcím hudebních skupin je nutné zavedení elektřiny do altánu a vhodné osvětlení. Provést celkovou stavební úpravu altánu.

Schillerův altán s klasicistní kolonádou u náměstí Komenského
    - řešit jako polyfunkční prostor: informační místo, výstavní prostor, kontaktní místo pro různé okruhy ve městě, kontaktní místo i pro jiné instituce (např.NPP) 

Prostor kolem altánu zvláště v místě hradebního příkopu řešit s ohledem na pořádání kulturních akcí s vybudováním nutného zázemí pro účinkující, účelné osvětlení místa produkce až divadelního typu (s ovládáním reflektorů apod.)

Hradební příkop a parkán

Nutná celková úprava a rekonstrukce tzv. „Cesty slávy", aby odpovídala moderním parkotvorným trendům.
Prostor parkánu (vně hlavní vnitřní hradby) vyčistit od rušivých prvků, zvi. zrušením bývalých výrobních hal
Nutné je zde zjištění majetkových a právních vztahů v tomto území.prostor revitalizovat. Nutná veřejná soutěž na na jeho vytvoření a oživení
Hranolová věž v Horní aleji - prozkoumat její statiku a uvážit možnost zpřístupnění a vyhlídky.
Využití studní u hradeb: jejich existence (viz. hydrogeologický průzkum uložený na odboru rozvoje Měst.úřadu ve Znojmě) je doložena zvláště u lázní, v příkopu horní části hradeb a pod barokní baštou ve střední aleji. Při dostatku vody je možnost využití k zálivce záhonů a trávníku.

Obnovení průchodů v hradbách do parků: z ulic Horní a Dolní Česká a z ulice Kollárovy (bývalá "Parkgasse"), na noc tyto průchody uzavírat.Písemný podkladový materiál k uvedené problematice:

Dr.Jan Kozdas: Nástin historického a urbanistickoarchitektonického vývoje zahradních a krajinných úprav ve Znojmě a jeho okolí.                                                                      ln:Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě.rok 2002, str.80 až 114.

Okrašlovací spolek ve Znojmě:  200 let městských'"alejí a parků ve Znojmě, zrození znojemské občanské společnosti. Vydáno ve Znojmě, 2004.